Elkötelezetten, céltudattal Stikl Andrea ordinációja Kaposváron

Stikl Andrea ordinációja Kaposváron

Isten cso­dá­la­tos út­ja­i­nak le­het­tek tanúi mind­azok, akik részt vet­tek Stikl And­rea or­di­ná­ci­ó­ján jú­ni­us 18-án a ka­pos­vá­ri evan­gé­li­kus temp­lom­ban. A teo­ló­gus­hall­ga­tót Sze­me­rei János püs­pök avat­ta lel­késszé, aki egy­kor meg­ke­resz­tel­te és kon­fir­mál­ta őt, sőt ko­ráb­ban még szü­le­i­nek a há­zas­ság­kö­té­sét is meg­ál­dot­ta.

20220618 Stikl Andrea ordinacioja Kaposvar foto Adami Maria 13

Részletek

Isten országa közös ügyünk

Beiktatták Németh Kitti másodlelkészt Bobán

Történelmi pillanat tanúi lettek a bobai evangélikusok: a gyülekezet történetében először került sor április 23-án másodlelkész szolgálatba állítására. Unokahúgát, Németh Kittit Rostáné Piri Magda vasi esperes, a bobai egyházközség parókusa iktatta be új tisztségébe. Az úrvacsorás istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiában és az úrvacsoraosztásban részt vállalt Baranyay Csaba espereshelyettes, kőszegi lelkész és Tóth-Rosta Izabella nádasdi lelkész is.

20220423 Boba masodlelkesziktatas foto Leiner Beata 15Részletek

Istentől kapott mérföldkövek

Beiktatták a nagyvelegi gyülekezet új lelkészét

Szemerei G. Benjamin személyében a huszadik parókus érkezett meg a nagyvelegi evangélikus gyülekezetbe. A megválasztott lelkészt május 7-én Szarka István, a Fejér-Komáromi Egyházmegye esperese iktatta be új tisztségébe, igehirdetéssel pedig nagybátyja, Szemerei János püspök szolgált az ünnepi alkalmon. A liturgiában és az úrvacsoraosztásban az egyházközség előző lelkésze, Bence Győző is közreműködött.

20220507 Nagyveleg Szemerei G Benjamin lelkesziktatasa foto Adami Maria 10Részletek

Bizalom Tóth-Rosta Izabella lelkésziktatása Nádasdon

A gyü­le­ke­zet­ben töl­tött más­fél évnyi szol­gá­la­tát kö­ve­tő­en lel­ké­szük­ké vá­lasz­tot­ták Tóth-Rosta Iza­bel­lát a ná­das­di evan­gé­li­ku­sok. A lel­kész­nőt áp­ri­lis 22-én ik­tat­ta be pa­ró­ku­si tiszt­sé­gé­be édes­any­ja, Ros­tá­né Piri Magda, a Vasi Egy­ház­me­gye es­pe­re­se. Az öröm­te­li ese­mé­nyen Sze­me­rei János, a Nyu­ga­ti (Du­nán­tú­li) Egy­ház­ke­rü­let püs­pö­ke hir­det­te Isten igé­jét a zsú­fo­lá­sig telt temp­lom­ban.

20220422 Nadasd lelkesziktatas foto Foldes Timea 13Részletek