Épülő lélekvárak a csurgói egyházközségben

Önkormányzati, egyházkerületi, egyházmegyei és gyülekezeti összefogásból megújulhattak a járvány alatt Csurgón, Nagyatádon és Barcson az evangélikus lelki otthon épületei. Azzal a bővölködő reménnyel fordul a Csurgói Evangélikus Egyházközség a jövő felé, hogy élettel telnek meg szépséges templomaik.

Csurgo evangelikus templom 2

Részletek

„Jézusom, segíts!”

Lelkésziktatás Bokodon

Új parókust iktattak tisztébe Sinkó Gábor Vilmos személyében a közel négyszáz éve fennálló bokodi evangélikus gyülekezetben. Az október 30-i ünnepi alkalmon Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiában Szarka István fejér-komáromi esperes mellett részt vett az újonnan beiktatott pásztor házastársa, Sinkó-Szabó Lilla szákszendi helyettes lelkész is.

bokod lelkesziktatas sinko gabor vilmos 2021 018

Részletek

Háromszor lett püspök Isten embere

Ötven éve hunyt el Túróczy Zoltán

„Min­dig az volt a vá­gyam, imád­sá­gom és tö­rek­vé­sem, hogy mint pap le­gyek Isten em­be­re, s mint Isten em­be­re le­gyek pap.” Tú­róczy Zol­tán első – 1939-ben Nyír­egy­há­zán el­mon­dott – püs­pö­ki be­kö­szön­tő­jé­nek sza­vai ezek. A no­vem­ber 22-én éppen fél év­szá­za­da el­hunyt fő­pász­tor­ra em­lé­ke­zett Sze­me­rei János, a Nyu­ga­ti (Du­nán­tú­li) Egy­ház­ke­rü­let püs­pö­ke ok­tó­ber 14-én Deb­re­cen­ben, a re­for­má­tus kol­lé­gi­um­ban A mo­dern kori Eu­ró­pa pil­lé­rei – a val­lá­si kö­zös­sé­gek együtt­élé­se cím­mel meg­ren­de­zett kon­fe­ren­ci­án. Az el­hang­zott szö­veg szer­kesz­tett vál­to­za­tát kö­zöl­jük.

Turoczy Zoltan 20211122 1

Részletek

Templomfelújításért adtak hálát Vanyolán

Íté­let va­sár­nap­já­nak elő­es­té­jén há­la­adás­ra gyűl­tek össze a va­nyo­lai és a kör­nyék­be­li evan­gé­li­ku­sok, és ün­ne­pi is­ten­tisz­te­let ke­re­té­ben bir­tok­ba vet­ték a gyü­le­ke­zet fel­újí­tott temp­lo­mát. A fel­újí­tás­ra kis rész­ben ön­erő­vel, na­gyobb rész­ben a Veszp­ré­mi Evan­gé­li­kus Egy­ház­me­gye és a Nyu­ga­ti (Du­nán­tú­li) Evan­gé­li­kus Egy­ház­ke­rü­let tá­mo­ga­tá­sá­val, de leg­in­kább egy, a Beth­len Gábor Alap­ke­ze­lő Zrt. által ke­zelt egy­há­zi épí­tett örök­ség­vé­del­mi pá­lyá­zat­ból el­nyert for­rás­ból nyílt le­he­tő­ség.

IMG 0142

Részletek