Megemlékezés Selmeczi Lajos evangélikus lelkészről

Selmeczi Lajos evangélikus lelkész

(1938–2022)

Nyolc­van­négy éves ko­rá­ban, ok­tó­ber 30-án el­hunyt Sel­me­czi Lajos nyu­gal­ma­zott evan­gé­li­kus lel­kész. Bú­csúz­ta­tá­sa no­vem­ber 18-án volt a bo­ko­di temp­lom­ban. Alább Szabó Vil­mos nyu­gal­ma­zott lel­kész rá em­lé­ke­ző so­ra­it ol­vas­hat­ják.

Selmeczi Lajos nyugalmazott lelkesz gyaszjelentes

„Azt gondoltam: nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében. De perzselő tűzzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam.” (Jer 20,9)

Részletek

Harmincéves a Luther Márton Evangélikus Kollégium

Közel 150 diáknak ad otthont a kollégium Nyíregyházán

Három évtizede működik a megyeszékhelyen a Luther Márton Evangélikus Kollégium. A jeles alkalomból jubileumi ünnepséget és istentiszteletet rendeztek az intézményben kedd délután – adta hírül a Szon.hu hírportál.

Harmincéves a Luther Márton Evangélikus Kollégium

Részletek

Elkötelezetten, céltudattal Stikl Andrea ordinációja Kaposváron

Stikl Andrea ordinációja Kaposváron

Isten cso­dá­la­tos út­ja­i­nak le­het­tek tanúi mind­azok, akik részt vet­tek Stikl And­rea or­di­ná­ci­ó­ján jú­ni­us 18-án a ka­pos­vá­ri evan­gé­li­kus temp­lom­ban. A teo­ló­gus­hall­ga­tót Sze­me­rei János püs­pök avat­ta lel­késszé, aki egy­kor meg­ke­resz­tel­te és kon­fir­mál­ta őt, sőt ko­ráb­ban még szü­le­i­nek a há­zas­ság­kö­té­sét is meg­ál­dot­ta.

20220618 Stikl Andrea ordinacioja Kaposvar foto Adami Maria 13

Részletek