Hála mindenért (is)

A templom, az orgona, a gyülekezeti ház és a parókia megújulásáért adtak hálát október 9-én, szombaton a porrogszentkirályi evangélikusok. Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét és kért áldást a megszépült épületekre és az azokat használó közösségre. A liturgiában Sikter János helyi lelkész mellett Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna, a somogy-zalai egyházmegye esperese szolgált.
A templom, az orgona, a gyülekezeti ház és a parókia megújulásáért adtak hálát október 9-én, szombaton a porrogszentkirályi evangélikusok. Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét és kért áldást a megszépült épületekre és az azokat használó közösségre. A liturgiában Sikter János helyi lelkész mellett Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna, a somogy-zalai egyházmegye esperese szolgált.

Porrogszentkirályon megújultak a gyülekezeti épületek

A templom, az orgona, a gyülekezeti ház és a parókia megújulásáért adtak hálát október 9-én, szombaton a porrogszentkirályi evangélikusok. Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét és kért áldást a megszépült épületekre és az azokat használó közösségre. A liturgiában Sikter János helyi lelkész mellett Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna, a somogy-zalai egyházmegye esperese szolgált.

20211009 Porrogszentkiraly foto Adami Maria 7

Részletek

Elhunyt Fónyad Pál István evangélikus lelkész

Szep­tem­ber 17-én el­hunyt Fó­nyad Pál Ist­ván evan­gé­li­kus lel­kész, az oszt­rák Mar­tin Lu­ther Bund ko­ráb­bi ve­ze­tő­je, tisz­te­let­be­li el­nö­ke. Ha­lál­hí­re kap­csán Fa­bi­ny Tamás, a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház elnök-püs­pö­ke Fa­ce­book-be­jegy­zé­sét idéz­zük.

Fonyad Pal Istvan halalhir

Részletek

Evangélikus vendégszeretet az Alpokalján

A kőszegi tanszállodában jártunk

„Tágas apartman, tágas közösségi terek. Frekventált elhelyezkedés, mégis csendes környék. Átlagon felüli figyelmesség, segítőkészség” – egy vélemény a számos hasonló közül, amelyeket az elégedett vendégek a Harangtorony Szállóról írtak a Booking.com szállásfoglaló oldalon. Ahhoz, hogy kedvet kapjunk egy kőszegi kiránduláshoz és a szállóhoz, már ez a vélemény is elég lehetne. Ugyanakkor érdemes tudni, hogy a Harangtorony Szálló nem „szokványos” szálláshely: a Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanszállodája, ahol a turizmus-vendéglátás oktatása keretében többek között szakácsokat, pincéreket, turisztikai technikusokat képeznek.

Harangtorony Szallo 1

Részletek

Legmagasabb egyházi kitüntetéseinkre várnak ajánlásokat

2007-ben az or­szá­gos pres­bi­té­ri­um meg­al­kot­ta azt a sza­bály­ren­de­le­tet (I/2007. V. 10.), amely az Or­dass Lajos-díj és a Pró­nay Sán­dor-díj ala­pí­tá­sá­ról és – éven­te egy­sze­ri – oda­íté­lé­sé­nek kö­rül­mé­nye­i­ről szól. A 2021. évi dí­ja­zan­dók sze­mé­lyé­re vo­nat­ko­zó­an a ku­ra­tó­ri­um aján­lá­so­kat vár.

Pronay es Ordass dij

Részletek

Megújult a veszprémi evangélikus templom

Találkozási pont, rekreációs hely, a menny kapuja

20210926 Veszprem halaadas foto Pesthy Marton Naplo 4

 

Részletek

Miért pont Finnország? - Gondolatok Tapio Luoma finn érsek érkezésére készülve

1965, 1980, 1987, 2001, 2017… Lehetne akár egy matematikai sorozat is, de a számok más logikát tükröznek: a Finnországi Evangélikus Egyház korábbi érsekei ezekben az években látogattak Magyarországra. 1965 óta tehát hagyománynak mondható, hogy hivatali ideje alatt minden finn érsek – azaz északi nyelvrokonaink evangélikus egyházának legfőbb vezetője – eltölt néhány napot hazánkban a Magyarországi Evangélikus Egyház vendégeként. Éppen ezért indultak meg az egyeztetések már 2019-ben, egy évvel Tapio Luoma beiktatása után arról, hogy mikor kerülhetne sor a következő érseki szintű hivatalos látogatásra. A 2020-ra tervezett, majd a világjárvány miatt halasztásra kényszerült programot végül idén szeptember 14-e és 17-e közötti időpontra tették át.

metsakirkko 2

Részletek

Közéleti szereplés és felelősségvállalás

Országos férfimissziói nap Várpalotán

A világjárvány az elmúlt évben a férfimissziót is akadályozta, ezért csak az evangélikus gyülekezeti férfikörök tudtak összejönni, bár szabadtéri alkalmakra és egy Ság hegyi túrára így is volt lehetőség. Az október 2-i várpalotai találkozón számos férfikör képviseltette magát, összesen mintegy ötven résztvevővel.

20211002 Varpalota orszgaos ferfimisszioi nap

Részletek

Teremtés heti rendezvények támogatására lehet pályázni

 A Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház Ara­rát Te­rem­tés­vé­del­mi Mun­ka­ága kis össze­gű pá­lyá­za­tot hir­det te­rem­tés heti ren­dez­vé­nyek meg­va­ló­sí­tá­sá­nak tá­mo­ga­tá­sá­ra.

teremtes hete fb 2021

Részletek

Görögkatolikus püspököket látott vendégül egyházunk

A Görögkatolikus Metropólia Hierarchák Tanácsát látta vendégül a Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa szeptember 29-én Budapesten, az Üllői úti székházban.

20210929 gorogkatolikusokkal kozos tanacskozas foto Somogyi Andras 6

Részletek

Jézus legyen a szívünk közepén

Lelkésziktatás a győr-ménfőcsanaki gyülekezetben

Hosszú vándorút után hazatért szűkebb pátriájába a Győrságról származó Pongrácz Máté lelkész, akit szeptember 5-én iktatott be a győr-ménfőcsanaki egyházközség parókusi hivatalába Kiss Miklós, a Győr-Mosoni Egyházmegye esperese.

20210904 Pongracz Mate iktatasa Adami Maria 4

Részletek

Ahol az élet vize árad

Harmincegy éves a várpalotai Forrás Evangélikus Keresztyén Óvoda

In­du­lá­sa har­minc­egye­dik év­for­du­ló­ját ün­nep­li az idén a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház óvo­da­há­ló­za­tá­nak első gyöngy­sze­me, a For­rás Evan­gé­li­kus Ke­resz­tyén Óvoda. A szü­le­tés­na­pot szep­tem­ber 25-én a vár­pa­lo­tai temp­lom­ban ülték meg, is­ten­tisz­te­let ke­re­té­ben, ame­lyen Sze­me­rei János, a Nyu­ga­ti (Du­nán­tú­li) Egy­ház­ke­rü­let püs­pö­ke hir­det­te Isten igé­jét.

20210925 Varpalota Forras ovoda 31 foto Adami Maria 2

Részletek

Otthonosság és áldás

Szépült-bővült a Kapernaum

Az elmúlt másfél évben megvalósult fejlesztésekért adtak hálát szeptember 3-án a gyenesdiási Kapernaum Szeretetotthonban.

20210903 Gyenesdias 1

Részletek

Erős vár Szombathelyen az evangélikus egyház

Faipari cég is támogatja a diakóniai központ bővülését

Mintegy nyolcvanötmillió forintnyi céltámogatással segíti a FALCO Zrt. a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ bővítését. Az erről szóló támogatási szerződést szeptember 27-én írták alá a felek a szombathelyi gyülekezet nagytermében. Az eseményen az egyházi, a forprofit és a nonprofit szféra példamutató összefogását emelték ki a köszöntőkben.

Szedik bovites prezentacio 7

Részletek

Kettős ünnepet „ültek” Szombathelyen

A szombathelyi evangélikus templom szentelésének százhuszonötödik évfordulóján – augusztus 28-án, szombaton – Rostáné Piri Magda esperes hálaadó istentisztelet keretében iktatta be az egyházközség parókus lelkészi hivatalába a gyülekezet lelkészét, Menyes Gyulát.

2021.08.28 Menyes Gyula iktatasa 5

Részletek

Egy test tagjai vagyunk

Magyar és szlovák evangélikusokként is egy test tagjai vagyunk - Szlovákiai egyházi delegáció látogatott Budapestre

Alaposan előkészített, sok szempontból fontos találkozó keretében fogadta a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház delegációját szeptember 20. és 22. között Budapesten a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki kara.

2021.09.20 22 MEE ECAV talalkozo foto Magyari Marton 1

Részletek

Járosi Andor-díjban részesült Fónyad Pál István lelkész

Adorjáni Dezső Zoltán püspök és Koszta István püspökhelyettes adta át Mag. D. h. c. Fónyad Pál István lelkésznek a Romániai Evangélikus – Lutheránus Egyház kitüntetését, a Járosi Andor-plakettet augusztus 21-én.

fonyad pal evangelikus 2021 001

Részletek

Evangélikus lelkészházaspárt tüntettek ki

A Szé­che­nyi Tár­sa­ság Díját ve­het­te át szep­tem­ber 21-én Lack­ner­né Pus­kás Sára evan­gé­li­kus lel­kész és Lack­ner Pál nyu­gal­ma­zott pro­tes­táns tá­bo­ri püs­pök, evan­gé­li­kus lel­kész a Szé­che­nyi Tár­sa­ság el­nö­ké­től, Sze­me­re­ki Zol­tán­tól a tár­sa­ság em­lék­ülé­sén a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mi­án.

20210921 Lacnker Pal es Lacknerne Puskas Sara MTI Kovacs Tamas

Részletek

Koordinátorokat keresnek a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akcióra

14. alkalommal rendezi meg a három történelmi keresztény egyház a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes, ifjúsági akciót 2021. október 8-10. között. Az akció évről évre több ezer magyarországi és a határon túli magyar fiatal számára teszi lehetővé, hogy kipróbálhassák az önkénteskedést! A 72 óra honlapján már elindult a regisztráció és szeptember 10-ig várják a koordinátorok jelentkezését is!

72ora 2021 08

Részletek

Emlékeztünk… Emlékezzünk!

75 éve telepítették ki a Sopron környéki németeket

A Sop­ron kör­nyé­ki, ág­fal­vi és sop­ron­bán­fal­vi né­me­tek ki­te­le­pí­té­sé­re, ott­ho­nuk­ból, gyü­le­ke­ze­te­ik­ből való el­űze­té­sé­re em­lé­kez­tünk szep­tem­ber 18-án és 19-én. Idén elő­ször olyan em­be­rek nél­kül, akik köz­vet­le­nül át­él­ték volna a bor­zal­ma­kat.

20210919 Agfalva kitelepites 75 Barcza Attila fboldala 1

Részletek

Boldogok, akik házadban laknak

Lel­kész­szen­te­lés hely­szí­ne volt 2021. au­gusz­tus 28-án az óbu­dai evan­gé­li­kus temp­lom: Pá­pics­né Jakab Jo­han­na Jú­li­át in­dí­tot­ták szol­gá­lat­ba. Az is­ten­tisz­te­le­ten Fa­bi­ny Tamás, a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház Észa­ki Egy­ház­ke­rü­le­té­nek püs­pö­ke hir­de­tett igét, a li­tur­gi­á­ban az Evan­gé­li­kus Hit­tu­do­má­nyi Egye­tem ré­szé­ről dr. Varga Gyön­gyi egye­te­mi do­cens, va­la­mint Jakab Béla, Jo­han­na édes­ap­ja, az Óbu­dai Evan­gé­li­kus Egy­ház­köz­ség lel­ké­sze vett részt. Hu­szon­egy lel­kész ré­sze­sí­tet­te ál­dás­ban az újon­nan ava­tott lel­készt, akit mind a mag­ló­di, mind az óbu­dai gyü­le­ke­zet tag­jai ben­ső­sé­ge­sen bú­csúz­tat­tak, a ba­kony­szent­lász­lói és si­ká­to­ri gyü­le­ke­ze­tek pedig nagy vá­ra­ko­zás­sal fo­gad­tak.

jakab johanna ordinacio obuda 2021 003

Részletek

Lelki felkiáltójel

Nagyatádi templom- és gyülekezet-évforduló

Száz évvel ezelőtt, 1921-ben kezdődött meg a gyűjtés a templomépítésre a Csurgói Evangélikus Egyházközséghez tartozó nagyatádi leánygyülekezetben. Az épület felszentelésének kilencvenegyedik, a közösség indulásának száztizenegyedik évfordulója alkalmából szeptember 19-én hálaadó istentiszteletet tartottak.

20210919 Nagyatad evfordulo halaado IT foto Adami Maria 16

Részletek

Ismét személyesen

Pedagógusok konferenciája a tanévkezdés jegyében

pedagogus tanevnyito konferencia 2021 08 005

Részletek

Hitvallásunk apostolára és főpapjára fókuszálunk a reformáció hónapjában

A Ma­gyar­or­szá­gi Egy­há­zak Öku­me­ni­kus Ta­ná­csa (MEÖT) idén is meg­ren­de­zi az Ok­tó­ber a re­for­má­ció hó­nap­ja el­ne­ve­zé­sű prog­ram­so­ro­za­tot, ez­út­tal a „…fi­gyel­je­tek hit­val­lá­sunk apos­to­lá­ra és fő­pap­já­ra, Jé­zus­ra…” (Zsid 3,1b) mot­tó­val. A ren­dez­vény ke­re­té­ben több száz al­kal­mat tar­ta­nak az or­szág kü­lön­bö­ző pont­ja­in. Alább a köz­pon­ti al­kal­ma­kat vesszük sorra.

MEOT reformacio honapja nyito

Részletek

Evangélikus országépítőket tüntettek ki

Állami elismerések egyházunk tagjainak

A keresztyén felekezetek közötti párbeszéd elősegítése, diplomáciai és közéleti tevékenység, példaértékű lelkipásztori szolgálat, a rászorulók szolgálatában végzett kiemelkedő tevékenység, magas színvonalon végzett oktatói-nevelői munka, műemlékek felújítása érdekében végzett munka, a keresztény hit védelme terén kifejtett tevékenység – ilyen érdemekért kaptak kitüntetést az evangélikus egyház tagjai az államalapítás ünnepéhez kapcsolódóan.

evangelikus kituntetettek es kiseroik

Részletek