Legmagasabb egyházi kitüntetéseinkre várnak ajánlásokat

2007-ben az or­szá­gos pres­bi­té­ri­um meg­al­kot­ta azt a sza­bály­ren­de­le­tet (I/2007. V. 10.), amely az Or­dass Lajos-díj és a Pró­nay Sán­dor-díj ala­pí­tá­sá­ról és – éven­te egy­sze­ri – oda­íté­lé­sé­nek kö­rül­mé­nye­i­ről szól. A 2021. évi dí­ja­zan­dók sze­mé­lyé­re vo­nat­ko­zó­an a ku­ra­tó­ri­um aján­lá­so­kat vár.

Pronay es Ordass dij

Részletek

A hit/vallás és a sport kapcsolatát megörökítő fotókat várnak

A hit/vallás és a sport, illetve a tudomány és a sport közötti kapcsolat megörökítésére hirdetett országos fotópályázatot az alapításának 25. évfordulóját ünneplő Magyar Sporttudományi Társaság.

william bayreuther hfk6xOjQlFk unsplash

Részletek

Miért pont Finnország? - Gondolatok Tapio Luoma finn érsek érkezésére készülve

1965, 1980, 1987, 2001, 2017… Lehetne akár egy matematikai sorozat is, de a számok más logikát tükröznek: a Finnországi Evangélikus Egyház korábbi érsekei ezekben az években látogattak Magyarországra. 1965 óta tehát hagyománynak mondható, hogy hivatali ideje alatt minden finn érsek – azaz északi nyelvrokonaink evangélikus egyházának legfőbb vezetője – eltölt néhány napot hazánkban a Magyarországi Evangélikus Egyház vendégeként. Éppen ezért indultak meg az egyeztetések már 2019-ben, egy évvel Tapio Luoma beiktatása után arról, hogy mikor kerülhetne sor a következő érseki szintű hivatalos látogatásra. A 2020-ra tervezett, majd a világjárvány miatt halasztásra kényszerült programot végül idén szeptember 14-e és 17-e közötti időpontra tették át.

metsakirkko 2

Részletek

Középpontban az ige

Megújult a révfülöpi evangélikus templom
 

20210717 Revfulop halaado IT Veress Istvan 1

 

Részletek

Teremtés heti rendezvények támogatására lehet pályázni

 A Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház Ara­rát Te­rem­tés­vé­del­mi Mun­ka­ága kis össze­gű pá­lyá­za­tot hir­det te­rem­tés heti ren­dez­vé­nyek meg­va­ló­sí­tá­sá­nak tá­mo­ga­tá­sá­ra.

teremtes hete fb 2021

Részletek

Pilótakeksz

Győri püspöki hivatalunk vendégeit a kávé mellett stílszerűen a Győri Kekszgyár régi és jól ismert termékével, pilótakeksszel is kínáljuk. Ezt a gyakorlatot néhány éve a hivatalunkat átmenetileg vezető (és nagy fájdalmunkra a múlt év végén fiatalon elhunyt) Tóth Krisztina kezdeményezte és honosította meg.

pilotakeksz

Részletek

Jézus legyen a szívünk közepén

Lelkésziktatás a győr-ménfőcsanaki gyülekezetben

Hosszú vándorút után hazatért szűkebb pátriájába a Győrságról származó Pongrácz Máté lelkész, akit szeptember 5-én iktatott be a győr-ménfőcsanaki egyházközség parókusi hivatalába Kiss Miklós, a Győr-Mosoni Egyházmegye esperese.

20210904 Pongracz Mate iktatasa Adami Maria 4

Részletek

Falatnyi könyvbemutató a Balaton partján

A kánikula ellenére telt ház előtt mutatták be július 13-án Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna Napi falatok – Gondolatok 2020-ból című kötetét Balatonbogláron, a Fischl-házban. A város dísztermében a helyi evangélikus lelkész szerzővel – aki nem mellesleg a Somogy-Zalai Egyházmegye esperese is –, valamint Mészáros Miklós polgármesterrel Boda Zsuzsa, a Luther Kiadó munkatársa beszélgetett. Az egybegyűltek Völgyessy Szomor Fanni énekesnő zenei szolgálatában is gyönyörködhettek.

napi falatok balatonboglar konyvbemutato foto marcz samu 004 20210713

Részletek

Otthonosság és áldás

Szépült-bővült a Kapernaum

Az elmúlt másfél évben megvalósult fejlesztésekért adtak hálát szeptember 3-án a gyenesdiási Kapernaum Szeretetotthonban.

20210903 Gyenesdias 1

Részletek

A lelki atya áldott emlékezete

Nemrégiben jelent meg az Ordass Lajos Alapítvány gondozásában az a kötet, amely az idén húsz éve elhunyt Fónyad (Fuchs) Pál evangélikus lelkésznek, korábbi esperesnek állít emléket. Az Elég néked az én kegyelmem – Fónyad (Fuchs) Pál élete és munkássága című kiadvány első felében a szerkesztők a Nem voltam egyedül – Beszélgetések az evangélikus közeltmúltról című könyvben 1999-ben megjelent életútinterjú másodközlésével idézik fel a lelkész alakját, majd Fónyad Pál prédikációiból, írásaiból, előadásaiból kap bő válogatást az olvasó.

Eleg neked az en kegyelmem web

Részletek

Kettős ünnepet „ültek” Szombathelyen

A szombathelyi evangélikus templom szentelésének százhuszonötödik évfordulóján – augusztus 28-án, szombaton – Rostáné Piri Magda esperes hálaadó istentisztelet keretében iktatta be az egyházközség parókus lelkészi hivatalába a gyülekezet lelkészét, Menyes Gyulát.

2021.08.28 Menyes Gyula iktatasa 5

Részletek

„Mélyre eveznek” Bobán

Gyülekezeti nappal egybekötött hálaadó istentisztelettel ünnepelték a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat fennállásának tizedik évfordulóját a bobai evangélikus templomban a Szentháromság ünnepe után való 5. vasárnapon. Együtt fejezték ki köszönetüket az elmúlt években végzett diakóniai szolgálatért ezen a napon, „akiknek van szemük, szívük és elszántságuk, hogy Isten teremtő munkáját megőrizzék”.

LAESZ jubilium foto HajduTibor 005 20210704

Részletek

Járosi Andor-díjban részesült Fónyad Pál István lelkész

Adorjáni Dezső Zoltán püspök és Koszta István püspökhelyettes adta át Mag. D. h. c. Fónyad Pál István lelkésznek a Romániai Evangélikus – Lutheránus Egyház kitüntetését, a Járosi Andor-plakettet augusztus 21-én.

fonyad pal evangelikus 2021 001

Részletek

Isten forrásából fakadó erővel

Családias, felszabadult és vidám pillanatokban is bővelkedő istentisztelet keretében zajlott Szidoly Roland ordinációja július 10-én a büki evangélikus templomban. Az eseményen Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiában Simon Réka helyi lelkész mellett az Evangélikus Hittudományi Egyetem képviseletében dr. Szabó Lajos nyugalmazott rektor vett részt. Az énekek kísérésében közreműködött a Közel zenekar.
 

Szidoly Roland ordinacio foto Decmann Hanna 002 20210710

 
Részletek

Koordinátorokat keresnek a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akcióra

14. alkalommal rendezi meg a három történelmi keresztény egyház a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes, ifjúsági akciót 2021. október 8-10. között. Az akció évről évre több ezer magyarországi és a határon túli magyar fiatal számára teszi lehetővé, hogy kipróbálhassák az önkénteskedést! A 72 óra honlapján már elindult a regisztráció és szeptember 10-ig várják a koordinátorok jelentkezését is!

72ora 2021 08

Részletek

A szarajevói főmuftival Sopronban és Pannonhalmán

A mu­zul­mán val­lá­si ve­ze­tő és kí­sé­re­te a Habs­burg Ottó Ala­pít­vány meg­hí­vá­sá­ra ér­ke­zett Ma­gyar­or­szág­ra, ahol jú­li­us 4-én részt vett az egy­ko­ri ma­gyar trón­örö­kös ha­lá­lá­nak ti­ze­dik év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból a pan­non­hal­mi ben­cés fő­apát­ság­ban tar­tott em­lék­mi­sén, majd be­szé­det mon­dott az áb­ra­há­mi val­lá­sok je­len­le­gi hely­ze­tét, együtt­mű­kö­dé­si le­he­tő­sé­ge­it elem­ző kon­fe­ren­ci­án. A meg­hí­vás öt­le­tét az adta, hogy Habs­burg Ottó tíz évvel ez­előt­ti te­me­té­se volt az utol­só al­ka­lom, ami­kor az Oszt­rák–Ma­gyar Mo­nar­chi­á­ban ős­ho­nos­nak te­kint­he­tő val­lá­sok kép­vi­se­lői együtt rót­ták le ke­gye­le­tü­ket a ra­va­tal­nál.
 

Evangelikus IMG 8868 20210703

 

Részletek

Boldogok, akik házadban laknak

Lel­kész­szen­te­lés hely­szí­ne volt 2021. au­gusz­tus 28-án az óbu­dai evan­gé­li­kus temp­lom: Pá­pics­né Jakab Jo­han­na Jú­li­át in­dí­tot­ták szol­gá­lat­ba. Az is­ten­tisz­te­le­ten Fa­bi­ny Tamás, a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház Észa­ki Egy­ház­ke­rü­le­té­nek püs­pö­ke hir­de­tett igét, a li­tur­gi­á­ban az Evan­gé­li­kus Hit­tu­do­má­nyi Egye­tem ré­szé­ről dr. Varga Gyön­gyi egye­te­mi do­cens, va­la­mint Jakab Béla, Jo­han­na édes­ap­ja, az Óbu­dai Evan­gé­li­kus Egy­ház­köz­ség lel­ké­sze vett részt. Hu­szon­egy lel­kész ré­sze­sí­tet­te ál­dás­ban az újon­nan ava­tott lel­készt, akit mind a mag­ló­di, mind az óbu­dai gyü­le­ke­zet tag­jai ben­ső­sé­ge­sen bú­csúz­tat­tak, a ba­kony­szent­lász­lói és si­ká­to­ri gyü­le­ke­ze­tek pedig nagy vá­ra­ko­zás­sal fo­gad­tak.

jakab johanna ordinacio obuda 2021 003

Részletek

Isten álma a vele való teljes közösség

Nagy álma valósult meg a Vadosfai Evangélikus Egyházközséghez tartozó gyórói leánygyülekezet tagjainak: július 4-én imaházuk felújításáért adhattak hálát. Az ünnepi alkalmon Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdetett igét, és kérte Isten áldását a megszépült épületre. A liturgiát Fatalin Helga helyi lelkésznő végezte.
 

20210704 Gyoro halaado IT Adami Maria 7

Részletek

Ismét személyesen

Pedagógusok konferenciája a tanévkezdés jegyében

pedagogus tanevnyito konferencia 2021 08 005

Részletek

Védjegyük: a szeretet

Mosolygó arcokkal telt meg július 3-án a tabi evangélikus templom. A gyülekezetből származó Czető Kata és Nagy Dániel teológusokat együtt avatta lelkésszé Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke. A liturgiában az Evangélikus Hittudományi Egyetem képviseletében dr. Pángyánszky Ágnes adjunktus, a Gyakorlati Intézet vezetője, valamint Endreffy Máté helyi lelkész működött közre. Akik a templomba már nem fértek be, az udvaron felállított sátrak alatt, kivetítőn követhették az eseményeket.

20210703 Tab kettos ordinacio Adami Maria 1

Részletek

Evangélikus országépítőket tüntettek ki

Állami elismerések egyházunk tagjainak

A keresztyén felekezetek közötti párbeszéd elősegítése, diplomáciai és közéleti tevékenység, példaértékű lelkipásztori szolgálat, a rászorulók szolgálatában végzett kiemelkedő tevékenység, magas színvonalon végzett oktatói-nevelői munka, műemlékek felújítása érdekében végzett munka, a keresztény hit védelme terén kifejtett tevékenység – ilyen érdemekért kaptak kitüntetést az evangélikus egyház tagjai az államalapítás ünnepéhez kapcsolódóan.

evangelikus kituntetettek es kiseroik

Részletek

Maghintés nyolcszáz éves falak között

A lovászpatonai evangélikus templomból közvetített istentiszteletet a Duna Televízió július 4-én, a Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnapon 11 órától. Igét hirdetett Szemerei János püspök.

Lovaszpatona IT kozvetites

Részletek

Megjelent az Épüljetek fel lelki házzá! Evangélikus gyülekezetfejlesztési program

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájának Gyülekezeti és Missziói Osztálya szerkesztésében és kiadásában megjelent és online változatban már elérhető az Épüljetek fel lelki házzá! című, gyakorlati teológiai alapokra épülő, a gyülekezeti alkalmakat, gyülekezetszervezést modelljelleggel bemutató gyakorlati kézikönyv.

Epuljetek fel lelki hazza digitalis

Részletek

Miért fontos Sopron?

Idén december 14-én fogunk megemlékezni arról, hogy a száz évvel ezelőtti népszavazás eredményeként Sopron nem Ausztria, hanem – a trianoni békediktátum következtében megcsonkított – Magyarország része lett, maradt. A civitas fidelissima, vagyis a leghűségesebb város evangélikus vonatkozásairól, hittestvéreinknek a népszavazás során mutatott elkötelezettségéről a közelmúltban is sokat olvashattunk, a soproni gyülekezeti házunkban berendezett tartalmas, szép és korszerű kiállítás pedig folyamatosan fogadja a látogatókat, számot adva a lutheránusok évszázados jelenlétéről, történeti, kultúrtörténeti jelentőségéről a városban és a környező településeken.

Sopron evangelikus templom Magyari Marton

Részletek