Háromszor lett püspök Isten embere

Ötven éve hunyt el Túróczy Zoltán

„Min­dig az volt a vá­gyam, imád­sá­gom és tö­rek­vé­sem, hogy mint pap le­gyek Isten em­be­re, s mint Isten em­be­re le­gyek pap.” Tú­róczy Zol­tán első – 1939-ben Nyír­egy­há­zán el­mon­dott – püs­pö­ki be­kö­szön­tő­jé­nek sza­vai ezek. A no­vem­ber 22-én éppen fél év­szá­za­da el­hunyt fő­pász­tor­ra em­lé­ke­zett Sze­me­rei János, a Nyu­ga­ti (Du­nán­tú­li) Egy­ház­ke­rü­let püs­pö­ke ok­tó­ber 14-én Deb­re­cen­ben, a re­for­má­tus kol­lé­gi­um­ban A mo­dern kori Eu­ró­pa pil­lé­rei – a val­lá­si kö­zös­sé­gek együtt­élé­se cím­mel meg­ren­de­zett kon­fe­ren­ci­án. Az el­hang­zott szö­veg szer­kesz­tett vál­to­za­tát kö­zöl­jük.

Turoczy Zoltan 20211122 1

Részletek

Evangélikus vendégszeretet az Alpokalján

A kőszegi tanszállodában jártunk

„Tágas apartman, tágas közösségi terek. Frekventált elhelyezkedés, mégis csendes környék. Átlagon felüli figyelmesség, segítőkészség” – egy vélemény a számos hasonló közül, amelyeket az elégedett vendégek a Harangtorony Szállóról írtak a Booking.com szállásfoglaló oldalon. Ahhoz, hogy kedvet kapjunk egy kőszegi kiránduláshoz és a szállóhoz, már ez a vélemény is elég lehetne. Ugyanakkor érdemes tudni, hogy a Harangtorony Szálló nem „szokványos” szálláshely: a Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanszállodája, ahol a turizmus-vendéglátás oktatása keretében többek között szakácsokat, pincéreket, turisztikai technikusokat képeznek.

Harangtorony Szallo 1

Részletek

Él az Igehirdetés-felhő

Elsőként Túróczy Zoltán kéziratos prédikációi olvashatók

A 2018–2024-es idő­szak­ra meg­hir­de­tett or­szá­gos fel­ügye­lői prog­ram a 20. szá­za­di ma­gyar­or­szá­gi evan­gé­li­kus pré­di­ká­ci­ós ha­gya­ték fel­tá­rá­sá­ra, meg­őr­zé­sé­re és – le­he­tő­ség sze­rint – hoz­zá­fér­he­tő­vé té­te­lé­re hí­vott fel 2019 re­for­má­ció ha­vá­ban. Tú­róczy Zol­tán­ra em­lé­kez­ve az ő pré­di­ká­ci­ó­i­val nyílt meg a nagy­kö­zön­ség szá­má­ra az Ige­hir­de­tés-felhő.

Igehirdetes felho Turoczy Zoltan keziratok Meszaros Kornelia 20211122

Részletek

Megújult a veszprémi evangélikus templom

Találkozási pont, rekreációs hely, a menny kapuja

20210926 Veszprem halaadas foto Pesthy Marton Naplo 4

 

Részletek

Tervezés és támogatások a fókuszban

Közgyűlést tartott a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

Az el­múlt idő­szak­ra való vissza­te­kin­tés és a jövő ter­ve­zé­se mel­lett a gyü­le­ke­ze­tek és a teo­ló­gus­hall­ga­tók tá­mo­ga­tá­sa állt a Nyu­ga­ti (Du­nán­tú­li) Egy­ház­ke­rü­let no­vem­ber 12-én tar­tott köz­gyű­lé­sé­nek fó­ku­szá­ban. Az ülést a rép­ce­la­ki mű­ve­lő­dé­si ház­ban tar­tot­ták.

20211112 nyugati keruleti kozgyules foto Adami Maria 5

Részletek

Közéleti szereplés és felelősségvállalás

Országos férfimissziói nap Várpalotán

A világjárvány az elmúlt évben a férfimissziót is akadályozta, ezért csak az evangélikus gyülekezeti férfikörök tudtak összejönni, bár szabadtéri alkalmakra és egy Ság hegyi túrára így is volt lehetőség. Az október 2-i várpalotai találkozón számos férfikör képviseltette magát, összesen mintegy ötven résztvevővel.

20211002 Varpalota orszgaos ferfimisszioi nap

Részletek

Templomfelújításért adtak hálát Vanyolán

Íté­let va­sár­nap­já­nak elő­es­té­jén há­la­adás­ra gyűl­tek össze a va­nyo­lai és a kör­nyék­be­li evan­gé­li­ku­sok, és ün­ne­pi is­ten­tisz­te­let ke­re­té­ben bir­tok­ba vet­ték a gyü­le­ke­zet fel­újí­tott temp­lo­mát. A fel­újí­tás­ra kis rész­ben ön­erő­vel, na­gyobb rész­ben a Veszp­ré­mi Evan­gé­li­kus Egy­ház­me­gye és a Nyu­ga­ti (Du­nán­tú­li) Evan­gé­li­kus Egy­ház­ke­rü­let tá­mo­ga­tá­sá­val, de leg­in­kább egy, a Beth­len Gábor Alap­ke­ze­lő Zrt. által ke­zelt egy­há­zi épí­tett örök­ség­vé­del­mi pá­lyá­zat­ból el­nyert for­rás­ból nyílt le­he­tő­ség.

IMG 0142

Részletek

Görögkatolikus püspököket látott vendégül egyházunk

A Görögkatolikus Metropólia Hierarchák Tanácsát látta vendégül a Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa szeptember 29-én Budapesten, az Üllői úti székházban.

20210929 gorogkatolikusokkal kozos tanacskozas foto Somogyi Andras 6

Részletek

Megszámláltatunk

Megtartották a felügyelők országos konferenciáját Révfülöpön

A jövő évi népszámlálás és az evangélikus presbiterek tervezett országos találkozója voltak a fő témái a felügyelők országos konferenciájának. A két év után ismét személyes jelenléttel zajlott eseménynek november 5–7. között a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ adott otthont.

20211106 felugyeloi konferencia Szamosi Attila 3

Részletek

Ahol az élet vize árad

Harmincegy éves a várpalotai Forrás Evangélikus Keresztyén Óvoda

In­du­lá­sa har­minc­egye­dik év­for­du­ló­ját ün­nep­li az idén a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház óvo­da­há­ló­za­tá­nak első gyöngy­sze­me, a For­rás Evan­gé­li­kus Ke­resz­tyén Óvoda. A szü­le­tés­na­pot szep­tem­ber 25-én a vár­pa­lo­tai temp­lom­ban ülték meg, is­ten­tisz­te­let ke­re­té­ben, ame­lyen Sze­me­rei János, a Nyu­ga­ti (Du­nán­tú­li) Egy­ház­ke­rü­let püs­pö­ke hir­det­te Isten igé­jét.

20210925 Varpalota Forras ovoda 31 foto Adami Maria 2

Részletek

„Jézusom, segíts!”

Lelkésziktatás Bokodon

Új parókust iktattak tisztébe Sinkó Gábor Vilmos személyében a közel négyszáz éve fennálló bokodi evangélikus gyülekezetben. Az október 30-i ünnepi alkalmon Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiában Szarka István fejér-komáromi esperes mellett részt vett az újonnan beiktatott pásztor házastársa, Sinkó-Szabó Lilla szákszendi helyettes lelkész is.

bokod lelkesziktatas sinko gabor vilmos 2021 018

Részletek

Erős vár Szombathelyen az evangélikus egyház

Faipari cég is támogatja a diakóniai központ bővülését

Mintegy nyolcvanötmillió forintnyi céltámogatással segíti a FALCO Zrt. a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ bővítését. Az erről szóló támogatási szerződést szeptember 27-én írták alá a felek a szombathelyi gyülekezet nagytermében. Az eseményen az egyházi, a forprofit és a nonprofit szféra példamutató összefogását emelték ki a köszöntőkben.

Szedik bovites prezentacio 7

Részletek

Farádon emléktáblát állítottak Pálfy Józsefnek

Köz­sé­gük szü­löt­té­ről, az evan­gé­li­kus lel­kész­ként, ké­sőbb ta­ní­tó­ként és is­ko­la­igaz­ga­tó­ként mun­kál­ko­dó Pálfy Jó­zsef­ről em­lé­kez­tek meg a Fa­rá­di Evan­gé­li­kus Egy­ház­köz­ség tag­jai a 2021. ok­tó­ber 17-én, va­sár­nap tar­tott ün­ne­pi is­ten­tisz­te­le­ten. Az al­kal­mon Sze­me­rei János, a Nyu­ga­ti (Du­nán­tú­li) Egy­ház­ke­rü­let püs­pö­ke hir­det­te Isten igé­jét, aki Han­vay Enikő helyi lel­késszel kö­zö­sen le­lep­lez­te a Pálfy Jó­zsef­ről ál­lí­tott em­lék­táb­lát is.

emlektabla farad 2021 010

Részletek

Egy test tagjai vagyunk

Magyar és szlovák evangélikusokként is egy test tagjai vagyunk - Szlovákiai egyházi delegáció látogatott Budapestre

Alaposan előkészített, sok szempontból fontos találkozó keretében fogadta a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház delegációját szeptember 20. és 22. között Budapesten a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki kara.

2021.09.20 22 MEE ECAV talalkozo foto Magyari Marton 1

Részletek

Lehetetlen valóság

Túróczy Zoltán 1956 októberében elhangzó igehirdetése

„Jaj nekünk, ha egyszer Isten csak annyiszor és annyira lesz hajlandó megbocsátani nekünk, amennyiszer és ahogyan mi hajlandók vagyunk megbocsátani az ellenünk vétkezőknek!” – fogalmaz 1956. október 28-án, Szentháromság utáni 22. vasárnap elhangzott prédikációjában a püspöki székébő a pártállam által háromszor is elmozdított Túróczy Zoltán. Alább a gonosz szolga példázata alapján írt igehirdetését olvashatják.

ThuroczyZoltan 1950es evekben

Részletek

Evangélikus lelkészházaspárt tüntettek ki

A Szé­che­nyi Tár­sa­ság Díját ve­het­te át szep­tem­ber 21-én Lack­ner­né Pus­kás Sára evan­gé­li­kus lel­kész és Lack­ner Pál nyu­gal­ma­zott pro­tes­táns tá­bo­ri püs­pök, evan­gé­li­kus lel­kész a Szé­che­nyi Tár­sa­ság el­nö­ké­től, Sze­me­re­ki Zol­tán­tól a tár­sa­ság em­lék­ülé­sén a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mi­án.

20210921 Lacnker Pal es Lacknerne Puskas Sara MTI Kovacs Tamas

Részletek

Az előttünk járó Isten nyomában

Lelkésziktatás Komáromban

Vissza­tért szü­lő­vá­ro­sá­ba Kiss Máté, akit ok­tó­ber 16-án ik­ta­tott be a Ko­má­ro­mi Evan­gé­li­kus Egy­ház­köz­ség pa­ró­kus lel­ké­szi hi­va­ta­lá­ba Szar­ka Ist­ván, a Fejér-Ko­má­ro­mi Egy­ház­me­gye es­pe­re­se. Az új lel­kész az édes­ap­já­nak, Kiss Pé­ter­nek a ko­má­ro­mi szol­gá­la­ta ide­jén szü­le­tett, és éle­té­nek első három évét azon a pa­ró­ki­án töl­töt­te, ahol most csa­lád­já­val ismét ott­hon­ra ta­lált.

20211016 Kiss Mate lelkesziktatasa foto Adami Maria 9

Részletek

Emlékeztünk… Emlékezzünk!

75 éve telepítették ki a Sopron környéki németeket

A Sop­ron kör­nyé­ki, ág­fal­vi és sop­ron­bán­fal­vi né­me­tek ki­te­le­pí­té­sé­re, ott­ho­nuk­ból, gyü­le­ke­ze­te­ik­ből való el­űze­té­sé­re em­lé­kez­tünk szep­tem­ber 18-án és 19-én. Idén elő­ször olyan em­be­rek nél­kül, akik köz­vet­le­nül át­él­ték volna a bor­zal­ma­kat.

20210919 Agfalva kitelepites 75 Barcza Attila fboldala 1

Részletek

Vallási közösségek mint a modernkori Európa pillérei

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága soros elnöki tisztségének betöltése keretében szervezett konferenciát Magyarország Kormánya A modernkori Európa pillérei – a vallási közösségek együttélése címmel október 13. és 15. között a Debreceni Református Kollégiumban. A résztvevők plenáris előadások és kerekasztal-beszélgetések keretében cseréltek véleményt a vallási közösségek együttélésének, együttműködésének időszerű kérdéseiről. Alább a sajtónyilvános eseményekről kiadott MTI híreket szemlézzük.

Szemerei Janos MTI

Részletek

Lelki felkiáltójel

Nagyatádi templom- és gyülekezet-évforduló

Száz évvel ezelőtt, 1921-ben kezdődött meg a gyűjtés a templomépítésre a Csurgói Evangélikus Egyházközséghez tartozó nagyatádi leánygyülekezetben. Az épület felszentelésének kilencvenegyedik, a közösség indulásának száztizenegyedik évfordulója alkalmából szeptember 19-én hálaadó istentiszteletet tartottak.

20210919 Nagyatad evfordulo halaado IT foto Adami Maria 16

Részletek

Ne csak a falak újuljanak meg

Elkészült a gyülekezeti ház renoválása Tárnokrétiben

A templomot megbecsülő, arra gondot fordító elődök által elhelyezett sarokkőre épülhet a jelen – hangzott el október 10-én a tárnokréti evangélikus templomban, ahol a gyülekezet tagjai és a községből elszármazottak azért gyűltek össze, hogy hálát adjanak gyülekezeti házuk megújulásáért.

Tarnokreti

Részletek

Hitvallásunk apostolára és főpapjára fókuszálunk a reformáció hónapjában

A Ma­gyar­or­szá­gi Egy­há­zak Öku­me­ni­kus Ta­ná­csa (MEÖT) idén is meg­ren­de­zi az Ok­tó­ber a re­for­má­ció hó­nap­ja el­ne­ve­zé­sű prog­ram­so­ro­za­tot, ez­út­tal a „…fi­gyel­je­tek hit­val­lá­sunk apos­to­lá­ra és fő­pap­já­ra, Jé­zus­ra…” (Zsid 3,1b) mot­tó­val. A ren­dez­vény ke­re­té­ben több száz al­kal­mat tar­ta­nak az or­szág kü­lön­bö­ző pont­ja­in. Alább a köz­pon­ti al­kal­ma­kat vesszük sorra.

MEOT reformacio honapja nyito

Részletek

Hála mindenért (is)

A templom, az orgona, a gyülekezeti ház és a parókia megújulásáért adtak hálát október 9-én, szombaton a porrogszentkirályi evangélikusok. Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét és kért áldást a megszépült épületekre és az azokat használó közösségre. A liturgiában Sikter János helyi lelkész mellett Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna, a somogy-zalai egyházmegye esperese szolgált.
A templom, az orgona, a gyülekezeti ház és a parókia megújulásáért adtak hálát október 9-én, szombaton a porrogszentkirályi evangélikusok. Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét és kért áldást a megszépült épületekre és az azokat használó közösségre. A liturgiában Sikter János helyi lelkész mellett Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna, a somogy-zalai egyházmegye esperese szolgált.

Porrogszentkirályon megújultak a gyülekezeti épületek

A templom, az orgona, a gyülekezeti ház és a parókia megújulásáért adtak hálát október 9-én, szombaton a porrogszentkirályi evangélikusok. Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét és kért áldást a megszépült épületekre és az azokat használó közösségre. A liturgiában Sikter János helyi lelkész mellett Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna, a somogy-zalai egyházmegye esperese szolgált.

20211009 Porrogszentkiraly foto Adami Maria 7

Részletek

Elhunyt Fónyad Pál István evangélikus lelkész

Szep­tem­ber 17-én el­hunyt Fó­nyad Pál Ist­ván evan­gé­li­kus lel­kész, az oszt­rák Mar­tin Lu­ther Bund ko­ráb­bi ve­ze­tő­je, tisz­te­let­be­li el­nö­ke. Ha­lál­hí­re kap­csán Fa­bi­ny Tamás, a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház elnök-püs­pö­ke Fa­ce­book-be­jegy­zé­sét idéz­zük.

Fonyad Pal Istvan halalhir

Részletek