Elhunyt Selmeczi Lajos nyugalmazott evangélikus lelkész

Öröméneklés újra közösségben

Hosszú szünet után rendezhették meg az országos evangélikus kórustalálkozót

A Covid-járvány életünk minden színterén nagy veszteségeket okozott, de legerőteljesebben talán az énekkarokat sújtotta. Ezért volt nagy öröm, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága május 21–22-én Győrben országos kórustalálkozót rendezhetett. Itt megjelenhettek azok az énekkarok, amelyek már kellően megerősödtek a kényszerű szünet után.

20220521 22 Gyor orszagos korustalalkozo foto Adami Maria 6

Részletek

Harmincéves a Luther Márton Evangélikus Kollégium

Közel 150 diáknak ad otthont a kollégium Nyíregyházán

Három évtizede működik a megyeszékhelyen a Luther Márton Evangélikus Kollégium. A jeles alkalomból jubileumi ünnepséget és istentiszteletet rendeztek az intézményben kedd délután – adta hírül a Szon.hu hírportál.

Harmincéves a Luther Márton Evangélikus Kollégium

Részletek

Nagyapámtól unokámnak

Szemerei János püspök jegyzete

Anyai nagyapám száznegyven éve, 1882-ben született, az első unokánkat pedig az idei év tavaszára várjuk. A száznegyven esztendőnyi távolság kizárja a személyes és közvetlen kapcsolat lehetőségét. Vagy mégsem?

Szemerei Janos farag foto Adami Maria

Részletek

Használaton kívüli templomot vett Varnus Xavér orgonaművész Mezőlakon

„Ez annyira spontán volt, mint az esetemben minden – közölte Varnus Xavér a Veol.hu megkeresésére. – Egy újságban kikandikált a cikk címe, hogy eladják a templomot. Éreztem, ezt meg kell venni.
 

Használaton kívüli templomot vett Varnus Xavér orgonaművész Mezőlakon

Részletek

A teljesség előszobája

Negyedszázada áll a kisfaludiak temploma

Jubilate vasárnapján a hálaadó emlékezés öröme töltötte be a kisfaludi leánygyülekezet templomát. Jubileumi öröm, hiszen a 25 évvel ezelőtt, 1997. május 4-én felszentelt új templomáért adott hálát a gyülekezet.

20220508 Kisfalud templom 25 evfordulo foto Kissne Varga Katalin 1

Részletek

Isten jóságára emlékezni Kaposváron beiktatták Hegedüs Gábor lelkészt

Kaposváron beiktatták Hegedüs Gábor lelkészt

Az egykori konfirmandusával közös emlékek felidézésén túl Szemerei János az Isten tetteire való emlékezés fontosságára irányította a figyelmet a meghívón is szereplő Zsolt 103,2 alapján tartott prédikációjában.
 

20221015 Kaposvar lelkesziktatas Hegedus Gabor foto Adami Maria 1

Részletek

Istentől kapott mérföldkövek

Beiktatták a nagyvelegi gyülekezet új lelkészét

Szemerei G. Benjamin személyében a huszadik parókus érkezett meg a nagyvelegi evangélikus gyülekezetbe. A megválasztott lelkészt május 7-én Szarka István, a Fejér-Komáromi Egyházmegye esperese iktatta be új tisztségébe, igehirdetéssel pedig nagybátyja, Szemerei János püspök szolgált az ünnepi alkalmon. A liturgiában és az úrvacsoraosztásban az egyházközség előző lelkésze, Bence Győző is közreműködött.

20220507 Nagyveleg Szemerei G Benjamin lelkesziktatasa foto Adami Maria 10Részletek

Eszköz Isten álmában

Kívül-belül megújult a templom Öcsön

20221015 Ocs halaado istentisztelet foto Adami Maria 2

Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiában Kovács Viktor helyi lelkész és Darvas Georgina teológushallgató szolgált. A püspök Istennek az emberekről szőtt álmáról beszélt 1Móz 28,10–19 alapján tartott prédikációjában.

Részletek

Isten országa közös ügyünk

Beiktatták Németh Kitti másodlelkészt Bobán

Történelmi pillanat tanúi lettek a bobai evangélikusok: a gyülekezet történetében először került sor április 23-án másodlelkész szolgálatba állítására. Unokahúgát, Németh Kittit Rostáné Piri Magda vasi esperes, a bobai egyházközség parókusa iktatta be új tisztségébe. Az úrvacsorás istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiában és az úrvacsoraosztásban részt vállalt Baranyay Csaba espereshelyettes, kőszegi lelkész és Tóth-Rosta Izabella nádasdi lelkész is.

20220423 Boba masodlelkesziktatas foto Leiner Beata 15Részletek

Krisztus alapjára építve

Új gyülekezeti ház Öttevényben

 

20221008 Otteveny gyulekezetei haz megaldasa foto Adami Maria 2

Arról a Krisztusról tanúskodunk, akinek az alapjára épült az egyház – hangsúlyozta a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület lelkészi vezetője a meghívón is szereplő Ef 2,20–22 alapján tartott igehirdetésében. „Benne rejlik Isten ajándékának lehetősége, benne Isten minket is szeretne megszólítani, a vele való közösségbe bevonni” – fogalmazott Szemerei János.

Részletek

Bizalom Tóth-Rosta Izabella lelkésziktatása Nádasdon

A gyü­le­ke­zet­ben töl­tött más­fél évnyi szol­gá­la­tát kö­ve­tő­en lel­ké­szük­ké vá­lasz­tot­ták Tóth-Rosta Iza­bel­lát a ná­das­di evan­gé­li­ku­sok. A lel­kész­nőt áp­ri­lis 22-én ik­tat­ta be pa­ró­ku­si tiszt­sé­gé­be édes­any­ja, Ros­tá­né Piri Magda, a Vasi Egy­ház­me­gye es­pe­re­se. Az öröm­te­li ese­mé­nyen Sze­me­rei János, a Nyu­ga­ti (Du­nán­tú­li) Egy­ház­ke­rü­let püs­pö­ke hir­det­te Isten igé­jét a zsú­fo­lá­sig telt temp­lom­ban.

20220422 Nadasd lelkesziktatas foto Foldes Timea 13Részletek

Közérdekű

Információk a rezsivel összefüggő gyülekezettámogatási eljárásról

erik mclean a3t5yfME32g unsplash

Részletek

Két Veszprém megyei orgona is megújult

Kon­cer­tek­kel egy­be­kö­tött há­la­adó is­ten­tisz­te­le­tek ke­re­té­ben ün­ne­pel­te meg­újult or­go­ná­it a Ba­kony­ta­má­si és a Ta­ká­csi Evan­gé­li­kus Egy­ház­köz­ség.

Két Veszprém megyei orgona is megújult

Részletek

Ahol rendet és békességet lehet találni

A felújított gyülekezeti házért és parókiáért adtak hálát Iharosberényben

20220917 Iharosbereny felujitas utani halaadas foto Adami Maria 2

Részletek

Függőleges muzsika

A pannonhalmi bazilikában szólaltatta meg Bachot a Lutheránia

A Lutheránia ének- és zenekar adott hangversenyt március 18-án Pannonhalmán. A főapátság nagyböjti koncertsorozata keretében Bach-kantáták révén hirdették Isten valóságos és bennünket folyamatosan megszólítani akaró jelenlétét.

A Lutheránia ének- és zenekar adott hangversenyt március 18-án Pannonhalmán - fotók: Tímár Mihály

Részletek

Ha az Úr építi a házat

 Megújult a büki parókia

Meg­szé­pült, hasz­nál­ha­tób­bá vált, és a vá­ros­kép­be is job­ban il­lesz­ke­dik a büki evan­gé­li­kus lel­kész­lak. A si­ke­res fel­újí­tá­sért is­ten­tisz­te­let ke­re­té­ben adott hálát a Vas me­gyei város gyü­le­ke­ze­te. A jú­li­us 10-i ün­ne­pi al­kal­mon Sze­me­rei János, a Nyu­ga­ti (Du­nán­tú­li) Egy­ház­ke­rü­let püs­pö­ke hir­det­te Isten igé­jét, a fel­újí­tott épü­let­re pedig Ros­tá­né Piri Magda, a Vasi Egy­ház­me­gye es­pe­re­se kérte Isten ál­dá­sát.

Megújult a büki parókia

Részletek

Lovagi címet kapott Kemenesmagasi evangélikus „lámpása”

A Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntették ki Sebestyén Zoltán Gyulát, Kemenesmagasi polgármesterét, a helyi evangélikus gyülekezet felügyelőjét az általa vezetett település életminőségének sokoldalú fejlesztéséért. A lovaggá ütési ceremóniát a magyar kultúra napján tartották Budapesten, a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban.

 

Sebestyen Zoltan Gyula magyar kultura lovagja avatas foto alkotohazak.shp.hu


 
 

Részletek

Elkötelezetten, céltudattal Stikl Andrea ordinációja Kaposváron

Stikl Andrea ordinációja Kaposváron

Isten cso­dá­la­tos út­ja­i­nak le­het­tek tanúi mind­azok, akik részt vet­tek Stikl And­rea or­di­ná­ci­ó­ján jú­ni­us 18-án a ka­pos­vá­ri evan­gé­li­kus temp­lom­ban. A teo­ló­gus­hall­ga­tót Sze­me­rei János püs­pök avat­ta lel­késszé, aki egy­kor meg­ke­resz­tel­te és kon­fir­mál­ta őt, sőt ko­ráb­ban még szü­le­i­nek a há­zas­ság­kö­té­sét is meg­ál­dot­ta.

20220618 Stikl Andrea ordinacioja Kaposvar foto Adami Maria 13

Részletek

Egyházvezetői szolgálatok az imahéten

A múlt héten meg­ren­de­zett öku­me­ni­kus ima­hé­ten a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház (MEE) püs­pö­kei több hely­szí­nen vál­lal­tak szol­gá­la­tot.

20220120 Szombatehely imaheti alkalom Szemerei Janos Szekely Janos Steinbach Jozsef foto Adami Maria

 

Részletek

In memoriam Győr Sándor evangélikus lelkész (1945–2022)

Életének 77. évében, 2022. április 22-én elhunyt Győr Sándor nyugalmazott evangélikus lelkész. Május 27-én, Pétfürdőn kísérték utolsó földi útjára. Alább szolgatársa, Zsednai Józsefné róla írt sorait olvashatják.

Győr Sándor

Részletek

Épülő lélekvárak a csurgói egyházközségben

Önkormányzati, egyházkerületi, egyházmegyei és gyülekezeti összefogásból megújulhattak a járvány alatt Csurgón, Nagyatádon és Barcson az evangélikus lelki otthon épületei. Azzal a bővölködő reménnyel fordul a Csurgói Evangélikus Egyházközség a jövő felé, hogy élettel telnek meg szépséges templomaik.

Csurgo evangelikus templom 2

Részletek

Az együttlét öröme

Újra ülésezett a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület

Bár határok, néha kontinensek választanak el egymástól, lélekben és Krisztusban mindvégig egyek vagyunk. Ennek jegyében töltöttek el a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület tagjai két napot testvéri közösségben, egymás megismerésének igényével június 7–8-án Budapest II. kerületében, a Klebelsberg-kastélyban.

Újra ülésezett a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület

Részletek