Isten üzenete ma is megragadható

Az igehirdető műhelyében című sorozatunkban lelkészekkel találkozhatnak olvasóink „háttérmunka” közben: elsősorban arról kérdezzük őket, miként készülnek a prédikációra, s eközben milyen tárgyak veszik őket körül. Varga Tamással, a Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközség lelkészével a parókián, családi ebédlőasztaluk mellett beszélgettünk az istentiszteletre készülés műhelytitkairól.
 
image

 

Részletek

A 2023. évi missziói pályázat nyertesei

Döntött a 2023. évi missziói pályázatra beküldött kérelmekről a Magyarországi Evangélikus Egyház Evangelizációs és Missziói Bizottsága.

image

Részletek

Hitvallóan evangélikus

Láthatóan evangélikus – Mai evangélikus arcképcsarnok. Ismerje meg egy-egy gyülekezeti tag gondolatán keresztül az evangélikus egyház mai színességét.

image

 

Részletek

Isten áldásával

Közösségélményből kiforrott elhatározás

Az elmúlt hat év során zajlott felújítássorozatért adtak hálát a Vas vármegyei Nagygeresden élő evangélikusok június 25-én.

 20230625 Nagygeresd halaado alkalom foto Adami Maria 2

 

Részletek

A templomépítő településvezető

Láthatóan evangélikus – Mai evangélikus arcképcsarnok. Ismerje meg egy-egy gyülekezeti tag gondolatán keresztül az evangélikus egyház mai színességét.

image

 

Részletek

Búcsúzik Soprontól

Jó volt együtt megélni az isteni szeretetet

Tíz év után búcsúzik Soprontól Holger Manke bajor lelkész

 20230625 Sopron Holger Manke bajor lelkesz bucsu istentisztelete foto Nagy Marta 3

Részletek

Tiszta víz áradjon

Négy pályázatot nyert el a közelmúltban a Győr-Moson-Sopron vármegyei Lébény evangélikus egyházközsége; mindezek lehetővé tették templomának külső renoválását, a gyülekezeti ház külső és belső felújítását, valamint a temető infrastrukturális fejlesztését is. Az elvégzett munkáért április 23-án adtak hálát ünnepi istentisztelet keretében, melyen Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét.

image

 

Részletek

Égre mutató jel

Megújult a büki templom tornya

image

Részletek

„A csűr összegyűjt”

Vadonatúj, faszerkezetes közösségi teret adtak át a Veszprém vármegyei Takácsiban. Az önállóvá válásának nyolcvanötödik évfordulóját ünneplő helyi evangélikus egyházközség istentisztelet keretében adott hálát április 23-án a gyülekezeti ház felújításáért és bővítéséért.

image

Részletek

Kiállítás a soproni teológiai fakultásról

Megelevenedik a soproni teológiai fakultás múltja - Kamarakiállítás a Podmaniczky–Degenfeld-könyvtárban

kamarakiállítás a soproni teológiai fakultásról

Részletek

Százéves az egyetemi evangélikus lelkészképzés

Dies academicus – Százéves az egyetemi szintű evangélikus lelkészképzés címmel tartottak tudományos konferenciát április 21-én Sopronban, a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) és Kollégium dísztermében. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem és az Evangélikus Országos Gyűjtemény által szervezett esemény ünnepélyes záróakkordjaként hárman kaptak díszdoktori címet az egyetemtől.

image

 

Részletek

Kétszeres hálával, kétszeres örömmel

Orgonát szenteltek és gályarabemlékművet avattak Mencshelyen

mencshely orgona emlekmu foto szucs peter pal 039

Részletek

Megvan a pénz a korszerűsítésekre

Lassanként nekiláthatnak a szakemberek a munkálatoknak, a csornai evangélikus közösség ugyanis forrást nyert a gyülekezeti terem és templom energetikai rendszerének felújítására.

image

 

Részletek

Finn vizit stafétabot-átadás előtt

Hazánkba látogatott Seppo Häkkinen püspök

Kilencéves testvérkapcsolat fűzi egymáshoz a Magyarországi Evangélikus Egyház Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületét és a Finnországi Evangélikus Egyház Mikkeli Egyházkerületét. Az erről szóló megállapodást 2014-ben Győrben írta alá a két püspök, Szemerei János és Seppo Häkkinen, majd öt évvel később a jyväskyläi finn egyházi napok keretében megerősítették az együttműködést. A finn egyházi vezetőt június 10–13. között a nyugati egyházkerület látta vendégül.

finn puspoki delegacio latogatasa Dunantulon szelfi Baranyay Csaba

 

Részletek

Elköteleződve és szolgálva

 Szentes Ernőné Boór Irma – nyugalmazott főkönyvelő, gyülekezeti felügyelő (Siófok)

Láthatóan evangélikus: Szentes Ernőné Boór Irma

Részletek

Közösségélményből kiforrott elhatározás

Sorozatunkban az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológusi, lelkészi hivatásra készülő hallgatóit szólaltatjuk meg indíttatásukról, a szolgálattal kapcsolatos elképzeléseikről, céljaikról. Papp Ildikó másodéves hallgatóval gyülekezeti hátteréről, elhatározásának formálódásáról és az ifjúság megszólításának lehetőségeiről is beszélgettünk.

Meg kell tudni mutatni magunkat – Papp Ildikó az elköteleződésről

Részletek

Beiktatták a soproni Fabricius Endre Szeretetotthon intézményi lelkészét

Isten embereinek szükségük van az ő Lelkének vezetésére, vezérlésére – emelte ki Róm 8,14 alapján tartott prédikációjában Szemerei János. Isten Lelke nem öncélúan hív el embereket, hanem követévé tesz, a ránk bízott kincsek továbbadására szólít.

2023.01.13 Sopron Fabricius Hegedus Attila lelkesziktatas foto Adami Maria 7

Részletek

Eleink nyomában Krisztus útján

Artikuláris napot tartottak Celldömölkön

20230521 Celldomolk artikularis nap foto Magyari Marton 43 

 

Részletek

V6 egyházvezetői egyeztetés

A lelkészutánpótlásról egyeztettek a V6-ok egyházvezetői

Immár har­ma­dik al­ka­lom­mal tar­tot­tak in­for­má­lis ta­lál­ko­zót no­vem­ber 29-én és 30-án a közép-eu­ró­pai egy­há­zak ve­ze­tői. A Vi­seg­rá­di, avagy V6-ok­ként em­le­ge­tett össze­fo­gás al­kal­mát ez­út­tal Kő­sze­gen ren­dez­ték meg. A be­szél­ge­té­sek­ben a lel­kész­után­pót­lás ki­hí­vá­sa­it és az egyes egy­há­zak által al­kal­ma­zott stra­té­gi­á­kat jár­ták körül ez al­ka­lom­mal a cseh, len­gyel, szász, szlo­vák és ma­gyar részt­ve­vők, ami­hez a kő­sze­gi evan­gé­li­kus kö­zép­is­ko­la és a helyi gyü­le­ke­zet biz­to­sí­tott ven­dég­sze­re­tő hát­te­ret.

A lelkészutánpótlásról egyeztettek a V6-ok egyházvezetői

Részletek

Elköteleződésben növekedve

„Az istenhit közösségbe hív” – vallja Baranyay Bence. A Répcelak–Csánigi Evangélikus Egyházközség fiatal lelkészével az ifjúságot és az időseket megszólító alkalmakról, a megtorpant, majd visszaszerzett lendületről is beszélgettünk, és az is szóba került, miként maradhat a gyülekezet nyitott, de erős identitású közösség.

image

 

Részletek

Megemlékezés Selmeczi Lajos evangélikus lelkészről

Selmeczi Lajos evangélikus lelkész

(1938–2022)

Nyolc­van­négy éves ko­rá­ban, ok­tó­ber 30-án el­hunyt Sel­me­czi Lajos nyu­gal­ma­zott evan­gé­li­kus lel­kész. Bú­csúz­ta­tá­sa no­vem­ber 18-án volt a bo­ko­di temp­lom­ban. Alább Szabó Vil­mos nyu­gal­ma­zott lel­kész rá em­lé­ke­ző so­ra­it ol­vas­hat­ják.

Selmeczi Lajos nyugalmazott lelkesz gyaszjelentes

„Azt gondoltam: nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében. De perzselő tűzzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam.” (Jer 20,9)

Részletek

Orgonát avatott Varnus Xavér Mezőlak egykori evangélikus templomában

Május 14-én, vasárnap délután egy koncert keretében megszólalt az újonnan felavatott orgona abban a mezőlaki – egykor evangélikus templomként, imaházként működő, később üresen álló – épületben, melyet Varnus Xavér tavaly októberben vett meg.

image

Részletek

Nem önmagáért áll Isten háza

Megújult a vérteskethelyi templom

A jelenlegi formájában 1936 óta álló vérteskethelyi templom szebb lett, mint új korában. Ezért adtak hálát a Szákszendi Evangélikus Egyházközséghez tartozó leánygyülekezet tagjai október 29-én.


20221029 Verteskethely halado IT foto Adami Maria 3

Részletek