In memoriam Győr Sándor evangélikus lelkész (1945–2022)

Életének 77. évében, 2022. április 22-én elhunyt Győr Sándor nyugalmazott evangélikus lelkész. Május 27-én, Pétfürdőn kísérték utolsó földi útjára. Alább szolgatársa, Zsednai Józsefné róla írt sorait olvashatják.

Győr Sándor

Részletek

Templomfelújításért adtak hálát Vanyolán

Íté­let va­sár­nap­já­nak elő­es­té­jén há­la­adás­ra gyűl­tek össze a va­nyo­lai és a kör­nyék­be­li evan­gé­li­ku­sok, és ün­ne­pi is­ten­tisz­te­let ke­re­té­ben bir­tok­ba vet­ték a gyü­le­ke­zet fel­újí­tott temp­lo­mát. A fel­újí­tás­ra kis rész­ben ön­erő­vel, na­gyobb rész­ben a Veszp­ré­mi Evan­gé­li­kus Egy­ház­me­gye és a Nyu­ga­ti (Du­nán­tú­li) Evan­gé­li­kus Egy­ház­ke­rü­let tá­mo­ga­tá­sá­val, de leg­in­kább egy, a Beth­len Gábor Alap­ke­ze­lő Zrt. által ke­zelt egy­há­zi épí­tett örök­ség­vé­del­mi pá­lyá­zat­ból el­nyert for­rás­ból nyílt le­he­tő­ség.

IMG 0142

Részletek

Az együttlét öröme

Újra ülésezett a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület

Bár határok, néha kontinensek választanak el egymástól, lélekben és Krisztusban mindvégig egyek vagyunk. Ennek jegyében töltöttek el a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület tagjai két napot testvéri közösségben, egymás megismerésének igényével június 7–8-án Budapest II. kerületében, a Klebelsberg-kastélyban.

Újra ülésezett a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület

Részletek

Megszámláltatunk

Megtartották a felügyelők országos konferenciáját Révfülöpön

A jövő évi népszámlálás és az evangélikus presbiterek tervezett országos találkozója voltak a fő témái a felügyelők országos konferenciájának. A két év után ismét személyes jelenléttel zajlott eseménynek november 5–7. között a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ adott otthont.

20211106 felugyeloi konferencia Szamosi Attila 3

Részletek

A teljesség előszobája

Negyedszázada áll a kisfaludiak temploma

Jubilate vasárnapján a hálaadó emlékezés öröme töltötte be a kisfaludi leánygyülekezet templomát. Jubileumi öröm, hiszen a 25 évvel ezelőtt, 1997. május 4-én felszentelt új templomáért adott hálát a gyülekezet.

20220508 Kisfalud templom 25 evfordulo foto Kissne Varga Katalin 1

Részletek

„Jézusom, segíts!”

Lelkésziktatás Bokodon

Új parókust iktattak tisztébe Sinkó Gábor Vilmos személyében a közel négyszáz éve fennálló bokodi evangélikus gyülekezetben. Az október 30-i ünnepi alkalmon Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiában Szarka István fejér-komáromi esperes mellett részt vett az újonnan beiktatott pásztor házastársa, Sinkó-Szabó Lilla szákszendi helyettes lelkész is.

bokod lelkesziktatas sinko gabor vilmos 2021 018

Részletek

Két Veszprém megyei orgona is megújult

Kon­cer­tek­kel egy­be­kö­tött há­la­adó is­ten­tisz­te­le­tek ke­re­té­ben ün­ne­pel­te meg­újult or­go­ná­it a Ba­kony­ta­má­si és a Ta­ká­csi Evan­gé­li­kus Egy­ház­köz­ség.

Két Veszprém megyei orgona is megújult

Részletek

Farádon emléktáblát állítottak Pálfy Józsefnek

Köz­sé­gük szü­löt­té­ről, az evan­gé­li­kus lel­kész­ként, ké­sőbb ta­ní­tó­ként és is­ko­la­igaz­ga­tó­ként mun­kál­ko­dó Pálfy Jó­zsef­ről em­lé­kez­tek meg a Fa­rá­di Evan­gé­li­kus Egy­ház­köz­ség tag­jai a 2021. ok­tó­ber 17-én, va­sár­nap tar­tott ün­ne­pi is­ten­tisz­te­le­ten. Az al­kal­mon Sze­me­rei János, a Nyu­ga­ti (Du­nán­tú­li) Egy­ház­ke­rü­let püs­pö­ke hir­det­te Isten igé­jét, aki Han­vay Enikő helyi lel­késszel kö­zö­sen le­lep­lez­te a Pálfy Jó­zsef­ről ál­lí­tott em­lék­táb­lát is.

emlektabla farad 2021 010

Részletek

Függőleges muzsika

A pannonhalmi bazilikában szólaltatta meg Bachot a Lutheránia

A Lutheránia ének- és zenekar adott hangversenyt március 18-án Pannonhalmán. A főapátság nagyböjti koncertsorozata keretében Bach-kantáták révén hirdették Isten valóságos és bennünket folyamatosan megszólítani akaró jelenlétét.

A Lutheránia ének- és zenekar adott hangversenyt március 18-án Pannonhalmán - fotók: Tímár Mihály

Részletek

Lehetetlen valóság

Túróczy Zoltán 1956 októberében elhangzó igehirdetése

„Jaj nekünk, ha egyszer Isten csak annyiszor és annyira lesz hajlandó megbocsátani nekünk, amennyiszer és ahogyan mi hajlandók vagyunk megbocsátani az ellenünk vétkezőknek!” – fogalmaz 1956. október 28-án, Szentháromság utáni 22. vasárnap elhangzott prédikációjában a püspöki székébő a pártállam által háromszor is elmozdított Túróczy Zoltán. Alább a gonosz szolga példázata alapján írt igehirdetését olvashatják.

ThuroczyZoltan 1950es evekben

Részletek

Lovagi címet kapott Kemenesmagasi evangélikus „lámpása”

A Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntették ki Sebestyén Zoltán Gyulát, Kemenesmagasi polgármesterét, a helyi evangélikus gyülekezet felügyelőjét az általa vezetett település életminőségének sokoldalú fejlesztéséért. A lovaggá ütési ceremóniát a magyar kultúra napján tartották Budapesten, a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban.

 

Sebestyen Zoltan Gyula magyar kultura lovagja avatas foto alkotohazak.shp.hu


 
 

Részletek

Az előttünk járó Isten nyomában

Lelkésziktatás Komáromban

Vissza­tért szü­lő­vá­ro­sá­ba Kiss Máté, akit ok­tó­ber 16-án ik­ta­tott be a Ko­má­ro­mi Evan­gé­li­kus Egy­ház­köz­ség pa­ró­kus lel­ké­szi hi­va­ta­lá­ba Szar­ka Ist­ván, a Fejér-Ko­má­ro­mi Egy­ház­me­gye es­pe­re­se. Az új lel­kész az édes­ap­já­nak, Kiss Pé­ter­nek a ko­má­ro­mi szol­gá­la­ta ide­jén szü­le­tett, és éle­té­nek első három évét azon a pa­ró­ki­án töl­töt­te, ahol most csa­lád­já­val ismét ott­hon­ra ta­lált.

20211016 Kiss Mate lelkesziktatasa foto Adami Maria 9

Részletek

Egyházvezetői szolgálatok az imahéten

A múlt héten meg­ren­de­zett öku­me­ni­kus ima­hé­ten a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház (MEE) püs­pö­kei több hely­szí­nen vál­lal­tak szol­gá­la­tot.

20220120 Szombatehely imaheti alkalom Szemerei Janos Szekely Janos Steinbach Jozsef foto Adami Maria

 

Részletek

Vallási közösségek mint a modernkori Európa pillérei

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága soros elnöki tisztségének betöltése keretében szervezett konferenciát Magyarország Kormánya A modernkori Európa pillérei – a vallási közösségek együttélése címmel október 13. és 15. között a Debreceni Református Kollégiumban. A résztvevők plenáris előadások és kerekasztal-beszélgetések keretében cseréltek véleményt a vallási közösségek együttélésének, együttműködésének időszerű kérdéseiről. Alább a sajtónyilvános eseményekről kiadott MTI híreket szemlézzük.

Szemerei Janos MTI

Részletek

Épülő lélekvárak a csurgói egyházközségben

Önkormányzati, egyházkerületi, egyházmegyei és gyülekezeti összefogásból megújulhattak a járvány alatt Csurgón, Nagyatádon és Barcson az evangélikus lelki otthon épületei. Azzal a bővölködő reménnyel fordul a Csurgói Evangélikus Egyházközség a jövő felé, hogy élettel telnek meg szépséges templomaik.

Csurgo evangelikus templom 2

Részletek

Ne csak a falak újuljanak meg

Elkészült a gyülekezeti ház renoválása Tárnokrétiben

A templomot megbecsülő, arra gondot fordító elődök által elhelyezett sarokkőre épülhet a jelen – hangzott el október 10-én a tárnokréti evangélikus templomban, ahol a gyülekezet tagjai és a községből elszármazottak azért gyűltek össze, hogy hálát adjanak gyülekezeti házuk megújulásáért.

Tarnokreti

Részletek

Hála mindenért (is)

A templom, az orgona, a gyülekezeti ház és a parókia megújulásáért adtak hálát október 9-én, szombaton a porrogszentkirályi evangélikusok. Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét és kért áldást a megszépült épületekre és az azokat használó közösségre. A liturgiában Sikter János helyi lelkész mellett Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna, a somogy-zalai egyházmegye esperese szolgált.
A templom, az orgona, a gyülekezeti ház és a parókia megújulásáért adtak hálát október 9-én, szombaton a porrogszentkirályi evangélikusok. Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét és kért áldást a megszépült épületekre és az azokat használó közösségre. A liturgiában Sikter János helyi lelkész mellett Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna, a somogy-zalai egyházmegye esperese szolgált.

Porrogszentkirályon megújultak a gyülekezeti épületek

A templom, az orgona, a gyülekezeti ház és a parókia megújulásáért adtak hálát október 9-én, szombaton a porrogszentkirályi evangélikusok. Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét és kért áldást a megszépült épületekre és az azokat használó közösségre. A liturgiában Sikter János helyi lelkész mellett Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna, a somogy-zalai egyházmegye esperese szolgált.

20211009 Porrogszentkiraly foto Adami Maria 7

Részletek

Háromszor lett püspök Isten embere

Ötven éve hunyt el Túróczy Zoltán

„Min­dig az volt a vá­gyam, imád­sá­gom és tö­rek­vé­sem, hogy mint pap le­gyek Isten em­be­re, s mint Isten em­be­re le­gyek pap.” Tú­róczy Zol­tán első – 1939-ben Nyír­egy­há­zán el­mon­dott – püs­pö­ki be­kö­szön­tő­jé­nek sza­vai ezek. A no­vem­ber 22-én éppen fél év­szá­za­da el­hunyt fő­pász­tor­ra em­lé­ke­zett Sze­me­rei János, a Nyu­ga­ti (Du­nán­tú­li) Egy­ház­ke­rü­let püs­pö­ke ok­tó­ber 14-én Deb­re­cen­ben, a re­for­má­tus kol­lé­gi­um­ban A mo­dern kori Eu­ró­pa pil­lé­rei – a val­lá­si kö­zös­sé­gek együtt­élé­se cím­mel meg­ren­de­zett kon­fe­ren­ci­án. Az el­hang­zott szö­veg szer­kesz­tett vál­to­za­tát kö­zöl­jük.

Turoczy Zoltan 20211122 1

Részletek

Evangélikus vendégszeretet az Alpokalján

A kőszegi tanszállodában jártunk

„Tágas apartman, tágas közösségi terek. Frekventált elhelyezkedés, mégis csendes környék. Átlagon felüli figyelmesség, segítőkészség” – egy vélemény a számos hasonló közül, amelyeket az elégedett vendégek a Harangtorony Szállóról írtak a Booking.com szállásfoglaló oldalon. Ahhoz, hogy kedvet kapjunk egy kőszegi kiránduláshoz és a szállóhoz, már ez a vélemény is elég lehetne. Ugyanakkor érdemes tudni, hogy a Harangtorony Szálló nem „szokványos” szálláshely: a Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanszállodája, ahol a turizmus-vendéglátás oktatása keretében többek között szakácsokat, pincéreket, turisztikai technikusokat képeznek.

Harangtorony Szallo 1

Részletek

Él az Igehirdetés-felhő

Elsőként Túróczy Zoltán kéziratos prédikációi olvashatók

A 2018–2024-es idő­szak­ra meg­hir­de­tett or­szá­gos fel­ügye­lői prog­ram a 20. szá­za­di ma­gyar­or­szá­gi evan­gé­li­kus pré­di­ká­ci­ós ha­gya­ték fel­tá­rá­sá­ra, meg­őr­zé­sé­re és – le­he­tő­ség sze­rint – hoz­zá­fér­he­tő­vé té­te­lé­re hí­vott fel 2019 re­for­má­ció ha­vá­ban. Tú­róczy Zol­tán­ra em­lé­kez­ve az ő pré­di­ká­ci­ó­i­val nyílt meg a nagy­kö­zön­ség szá­má­ra az Ige­hir­de­tés-felhő.

Igehirdetes felho Turoczy Zoltan keziratok Meszaros Kornelia 20211122

Részletek

Megújult a veszprémi evangélikus templom

Találkozási pont, rekreációs hely, a menny kapuja

20210926 Veszprem halaadas foto Pesthy Marton Naplo 4

 

Részletek

Tervezés és támogatások a fókuszban

Közgyűlést tartott a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

Az el­múlt idő­szak­ra való vissza­te­kin­tés és a jövő ter­ve­zé­se mel­lett a gyü­le­ke­ze­tek és a teo­ló­gus­hall­ga­tók tá­mo­ga­tá­sa állt a Nyu­ga­ti (Du­nán­tú­li) Egy­ház­ke­rü­let no­vem­ber 12-én tar­tott köz­gyű­lé­sé­nek fó­ku­szá­ban. Az ülést a rép­ce­la­ki mű­ve­lő­dé­si ház­ban tar­tot­ták.

20211112 nyugati keruleti kozgyules foto Adami Maria 5

Részletek

Közéleti szereplés és felelősségvállalás

Országos férfimissziói nap Várpalotán

A világjárvány az elmúlt évben a férfimissziót is akadályozta, ezért csak az evangélikus gyülekezeti férfikörök tudtak összejönni, bár szabadtéri alkalmakra és egy Ság hegyi túrára így is volt lehetőség. Az október 2-i várpalotai találkozón számos férfikör képviseltette magát, összesen mintegy ötven résztvevővel.

20211002 Varpalota orszgaos ferfimisszioi nap

Részletek