Konfirmációi káté

1. Mire készülsz most?

Most konfirmációra készülök.

2. Miért készülsz konfirmációra?

Azért készülök konfirmációra, mert meg vagyok keresztelve. Ez arra kötelez, hogy megismerjem evangélikus egyházunk tanítását, megvalljam hitemet szóval és cselekedettel, és az úrvacsorával élők közösségébe lépjek.

3. Hány része van a konfirmációnak?

A konfirmációnak két része van: a konfirmációi vizsga és a konfirmációi istentisztelet.

4. Miről adsz számot a konfirmációi vizsgán?

A konfirmációi vizsgán arról adok számot, hogy megismertem az evangélikus egyház alapvető tanítását. Jn 8,31-32.

5. Mi történik a konfirmációi istentiszteleten?

A konfirmációi istentiszteleten megvallom hitemet A gyülekezet Isten Szentlelkéért könyörög. A lelkész a nevünkön szólít, kezét fejünkre teszi, megáld bennünket Isten igéjével. Ezután úrvacsorát veszünk. Fil 1,6; Ef 4,13-15.

6. Hogyan vallod meg hitedet?

Hálát adok Istennek, az én Teremtőmnek, hogy engem a keresztség által gyermekévé fogadott. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az én Uram és Megváltóm, aki nekem is bűnbocsánatot szerzett a kereszten. Vallom az evangélikus keresztény egyház tiszta és igaz tanítását, és hozzá hűséggel ragaszkodom. Kérem a Szentlélek világosságát és erejét, hogy a bűn ellen harcoljak, a szeretetben növekedjek, és a hitben megálljak mindhalálig. Ámen.

7. Mit tett veled Isten, amikor megkereszteltek?

Amikor megkereszteltek, Isten Jézus Krisztusért gyermekévé fogadott.

8. Mi a keresztség?

A keresztség nem egyszerűen víz, hanem Isten parancsolatával elrendelt, és Isten igéjével együtt használt víz.

9. Melyik Istennek ez az igéje?

Jézus Krisztus mennybemenetele előtt ezt mondta tanítványainak: "Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." Ezekkel a szavakkal rendelte el Jézus Krisztus a keresztséget.

10. Mire emlékeztet a víz használata a keresztségnél?

A víz használata arra emlékeztet, hogy a keresztség által Isten megtisztít a bűntől, és új életet ad.

11. Mit ad Isten a keresztség által?

A keresztség által Isten bűnbocsánatot, életet és üdvösséget ad. Jézus Krisztus azt mondta: "Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik."

12. Mire ösztönöz és kötelez a keresztség?

A keresztség arra ösztönöz és kötelez, hogy higgyek az Úr Jézus Krisztusban, és ebben a hitben meg is maradjak, mert Jézus szavai szerint a keresztség a hívőnek válik üdvösségére.

13. Hogyan szól hozzánk Isten?

Isten igéjében szól hozzánk.

14. Mit tartalmaz Isten igéje?

Isten igéje az ő törvényét és evangéliumát tartalmazza.

15. Mi a törvény és az evangélium rövid összefoglalása?

A törvény rövid összefoglalása a Tízparancsolat. Az evangélium rövid összefoglalása ez az ige: "Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

16. Hol halljuk Isten igéjét?

Isten igéjét a Jézus Krisztusról szóló igehirdetésben halljuk.

17. Mi az igehirdetés forrása?

Az igehirdetés forrása a Biblia.

18. Mi a Biblia?

A Biblia az a könyv, amely Isten igéjét tartalmazza, ahogyan azt a próféták, valamint az apostolok hirdették.

19. Kik voltak a próféták és az apostolok?

A próféták Isten választott emberei voltak, akik Isten akaratát hirdették, és az Üdvözítő eljöveteléről jövendöltek. Az apostolok pedig az üdvözítő Jézus Krisztus megérkezéséről tanúskodtak.

20. Hány részből áll a Biblia?

A Biblia két részből áll: Ószövetségből és Újszövetségből.

21. Miről szól az Ószövetség?

Az Ószövetség arról szól, hogy Isten megteremtette a világot, majd megígérte a Megváltót a bűnbe esett embernek, és előkészítette eljövetelét Izráel népének történetében.

22. Miről szól az Újszövetség?

Az Újszövetség arról szól, hogy Isten Jézus Krisztus személyében elküldte a megígért Megváltót, és általa üdvösséget szerzett minden embernek.

23. Miért szólított meg és szól most is hozzád Isten?

Isten azért szólított meg és szól most is hozzám, mert szeret, és azt akarja, hogy visszatérjek hozzá.

24. Miért kell Istenhez visszatérned?

Azért kell Istenhez visszatérnem, mert elfordultam tőle, nem bíztam benne, és nem cselekedtem akaratát. Ez a bűn.

25. Honnan ismerheted meg bűnödet?

Bűnömet Isten törvényéből, a Tízparancsolatból ismerhetem meg.

26. Hogyan szól a Tízparancsolat?

Ne legyen más Istened! 2. Ne vedd hiába Istened nevét! 3. Szenteld meg az ünnepnapot! 4. Tiszteld atyádat és anyádat! 5. Ne ölj! 6. Ne paráználkodj! 7. Ne lopj! 8. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! 9. Ne kívánd felebarátod házát! 10. Ne kívánd felebarátod házastársát vagy bármiféle tulajdonát!

27. Hogyan foglalja össze Jézus Isten parancsolatait?

Jézus két nagy parancsolatban foglalja össze a Tízparancsolatot: "szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat."

28. Mit mutat meg Isten törvénye?

Isten törvénye megmutatja Isten akaratát, hogy mit kíván tőlem. Azután megmutatja engedetlenségemet, hogy mennyire nem fogadok szót neki. Végül megmutatja tehetetlenségemet, hogy Isten akaratát a magam erejéből nem tudom megtenni. Ezért elveszett és megítélt ember vagyok.

29. Miben mutatkozik meg Isten haragja és büntetése?

Isten haragja és büntetése abban mutatkozik meg, hogy vádol a lelkiismeretem, terhel a bűn sokféle következménye, halál és ítélet vár rám.

30. Miért van szükségünk Megváltóra?

Azért van szükségünk Megváltóra, mert a bűn és a halál uralkodik rajtunk, és nem szabadulhatunk tőlük a magunk erejéből.

31. Hogyan segített rajtunk Isten?

Isten úgy segített rajtunk, hogy Megváltót küldött: egyszülött Fiát, Jézus Krisztust.

32. Kicsoda Jézus Krisztus?

Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Ő az én Megváltóm, Uram és testvérem.

33. Hogyan váltott meg minket Jézus Krisztus?

Jézus Krisztus úgy váltott meg minket, hogy valóságos Isten létére emberré lett. Nem önmagának élt, hanem halálra adta magát értünk. Elszenvedte helyettünk bűneink büntetését a kereszten, és feltámadásával legyőzte a bűn és a halál hatalmát.

34. Mitől váltott meg Jézus Krisztus?

Jézus Krisztus a bűn és a halál uralmától váltott meg, és így adott örök életet.

35. Mi az új élet?

Az új élet az, hogy ezután Istennek élhetünk, mint az ő szeretett gyermekei és egymásnak szerető testvérei, Isten dicsőségére és embertársaink javára.

36. Miért vagy Istené?

Azért vagyok Istené, mert ő teremtett engem minden teremtményével együtt.

37. Mit tanít az ember teremtéséről a Szentírás?

Az ember teremtéséről a Szentírás azt tanítja, hogy Isten az embert a maga képmására teremtette.

38. Mit jelent az, hogy Isten az embert a maga képmására teremtette?

Ez azt jelenti: szeretetből gyermekévé teremtette, hogy vele éljen boldogságban.

39. Miért teremtette Isten az embert férfivá és nővé?

Isten azért teremtette az embert férfivá és nővé, hogy egymásnak segítőtársai legyenek. Így rendelte Isten a házasságot.

40. Mire rendelte Isten az embert a világban?

Isten arra rendelte az embert a világban, hogy békében éljen, dolgozzék. Ismerje meg a természet erőit és uralkodjék azok felett. Használja a teremtett világ kincseit maga és embertársai javára és Isten dicsőségére.

41. Mit cselekszik Isten a teremtett világgal?

Isten a teremtett világot fenntartja és kormányozza, gondot visel róla. Gondja van rám is.

42. Mit jelent az, hogy Isten gondot visel a világról?

Isten gondot visel a világról, ez azt jelenti, hogy kezében tartja a sorsunkat.

43. Hogyan használja fel Isten gondviselő munkájában az embereket?

Isten úgy használja fel gondviselő munkájában az embereket, hogy egymásra bízza őket.

44. Miért van a világban betegség, ínség, háború, halál, ha Isten gondját viseli?

Minden rossz oka a bűn, amely megrontja az emberi életet. Ezért imádkozunk így: szabadíts meg minket a gonosztól.

45. Hogyan korlátozza a gondviselő Isten a bűn hatalmát?

A gondviselő Isten a törvényt használja arra, hogy korlátokat állítson a bűn elé. Ezzel tart rendet az emberek együttélésében.

46. Mi következik abból, hogy Isten gondot visel rólad?

Semmi felől nem kell aggódnom, hanem minden dolgomban mennyei Atyámra bízhatom magamat.

47. Hogyan lehetsz a gondviselő Isten eszköze?

Úgy lehetek a gondviselő Isten eszköze, hogy minden erőmmel és tehetségemmel részt veszek olyan törvényes rend kialakításában, amely az emberiség jólétét, fejlődését, békés életét szolgálja. Ezt a rendet magam is megtartom és védelmezem.

48. Mire kötelez az, hogy Jézus Krisztus által Istené vagy?

Istené vagyok: ez arra kötelez, hogy neki éljek és szolgáljak.

49. Hogyan élhetsz és szolgálhatsz Istennek?

Istennek úgy élhetek és szolgálhatok, ha hiszek Jézus Krisztusban.

50. Mit jelent az, hogy hiszel Jézus Krisztusban?

Hiszek Jézus Krisztusban: ez azt jelenti, hogy bízom benne és követem őt.

51. Hogyan hihetünk Jézus Krisztusban?

Egyedül a Szentlélek által hihetünk Jézus Krisztusban, mert ő teremt bennünk hitet, közöttünk egyházat.

52. Kicsoda a Szentlélek?

A Szentlélek az Atyának és a Fiúnak a Lelke.

53. Miért van szükség a Szentlélek hitet ébresztő munkájára?

Azért van szükség a Szentlélek hitet ébresztő munkájára, mert a bűn miatt nem tudnék bízni sem Istenben, sem Jézus Krisztusban.

54. Hogyan teremt benned hitet a Szentlélek?

A Szentlélek az evangélium által teremt bennem hitet. Hirdetteti nekem, hogy Isten Jézus Krisztusért megbocsátotta bűneimet, s ezzel bizalmat ébreszt bennem Isten és Jézus Krisztus iránt.

55. Hogyan teremti a Szentlélek közöttünk az egyházat?

A Szentlélek közösséget teremt közöttem és Jézus Krisztus között, valamint közöttem és a Krisztusban hívők között. Így teremti az egyházat, a Krisztusban hívők közösségét.

56. Mi az egyház?

Az egyház a Jézus Krisztusban hívők közössége.

57. Ki az egyház feje?

Az egyház feje Jézus Krisztus, mi pedig testének tagjai vagyunk.

58. Miért egy az egyház?

Azért egy az egyház, mert egy Krisztusunk van.

59. Miért szent az egyház?

Az egyház azért szent, mert Istené.

60. Mi az egyház feladata?

Az egyház feladata, hogy hirdesse az evangéliumot és kiszolgáltassa a szentségeket.

61. Hogyan tartja meg a Szentlélek az egyházat?

Az egyházat a Szentlélek úgy tartja meg, hogy tagjait az evangéliummal hívja és gyűjti az egész földön, hitüket megújítja és megőrzi.

62. Hogyan maradhatsz meg a hitben?

A hitben úgy maradhatok meg, ha bűnbocsánatból élek.

63. Mit jelent bűnbocsánatból élni?

Bűnbocsánatból élni azt jelenti, hogy bűnösnek vallom magamat, de bízom Isten bűnbocsátó kegyelmében, és cselekszem akaratát.

64. Ki előtt kell bűnösnek vallanod magadat?

Bűnösnek kell vallanom magamat Isten előtt, aki ellen minden bűnömmel vétkezem, és embertársaim előtt, akiket megbántottam.

65. Hol találod meg Isten bűnbocsátó kegyelmét?

Isten bűnbocsátó kegyelmét mindenütt megtalálom, ahol az evangéliumot hirdetik. Az egyház mindenekelőtt a gyónást rendelte a bűnbocsánat hirdetésére.

66. Hányféle gyónás van az egyházban?

Az egyházban kétféle gyónás van: a gyülekezeti gyónás, amely az istentisztelet keretében, és a magángyónás, amely a lelkész előtt négyszemközt történik.

67. Hány része van a gyónásnak?

A gyónásnak két része van: először megvalljuk bűneinket, azután fogadjuk a feloldozást.

68. Hogyan valljuk meg bűneinket a gyónásban?

Isten előtt minden bűnben vétkeseknek kell magunkat vallani, még azokban is, amelyekről nem tudunk. A magángyónásnál azonban csak azokat a bűnöket kell megvallanunk, amelyekről tudunk, és amelyek terhelik lelkünket.

69. Hogyan kapsz bűnbocsánatot a gyónásban?

A gyónásban úgy kapok bűnbocsánatot, hogy a lelkész Krisztus rendelése szerint hirdeti bűneim bocsánatát, és ezt úgy fogadom tőle, mint Istentől magától.

70. Mire kötelez a bűnbocsánat ajándéka?

A bűnbocsánat ajándéka arra kötelez, hogy én is bocsánatot kérjek azoktól, akik ellen vétkeztem, készségesen megbocsássak az ellenem vétkezőknek, és Istentől tanult szeretettel munkáljam a megbékélést az emberek előtt.

71. Mi az úrvacsora?

Az úrvacsora Krisztus Urunk valóságos teste és vére ostyában és borban.

72. Hogyan rendelte Jézus Krisztus az úrvacsorát?

"A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiértetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorázott, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta: Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely tiértetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre."

73. Mit kapunk az úrvacsorában?

Az úrvacsorában Jézus Krisztus testét és vérét kapjuk, és vele együtt életet és üdvösséget.

74. Hogyan vegyük az úrvacsorát?

Higgyük, hogy Jézus Krisztus teste értünk adatott halálra, és vére értünk ontatott ki bűneink bocsánatára.

75. Hogyan készüljünk az úrvacsoravételre?

Az úrvacsoravételre komoly önvizsgálattal és gyónással készüljünk.

76. Hogyan beszélhetsz Istennel?

Istennel imádságban beszélhetek.

77. Milyen parancsot és ígéretet adott Jézus az imádkozásra?

"Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik."

78. Melyik imádságot tanultuk az Úr Jézus Krisztustól?

A Miatyánkot.

80. Hány részből áll a Miatyánk?

A Miatyánk a bevezetésből, hét kérésből és a befejezésből áll.

81. Mit kérünk az első három kérésben?

Az első három kérésben azt kérjük, hogy már most a földön Isten dicsőségére élhessünk akaratának engedelmeskedve.

82. Mit kérünk a negyedik kérésben?

A negyedik kérésben azt kérjük, hogy Isten adja meg mindazt, amire a földi életben szükségünk van.

83. Mit kérünk az utolsó három kérésben?

Az utolsó három kérésben azt kérjük, hogy Isten naponként bocsássa meg vétkeinket, adjon erőt megállni a kísértések között, és oltalmazzon meg minden bajtól és veszedelemtől.

84. Mire biztat a Miatyánk bevezetése?

A Miatyánk bevezetése arra biztat, hogy olyan bizalommal kérjük Istent, mint a szüleinket.

85. Mit ígér a befejezés?

A Miatyánk befejezése azt ígéri, hogy Isten megcselekszi mindazt, ami javunkra válik és az ő dicsőségét szolgálja. Ezért egyedül neki tartozunk hálaadással.

86. Hogyan él a Krisztusban hívő ember?

A Krisztusban hívő ember cselekszi Isten akaratát.

87. Miért cselekszed Isten akaratát?

Azért cselekszem Isten akaratát, mert parancsával kötelez rá.

88. Honnan ismerjük meg Istennek azt az akaratát, amely megszabja életünk rendjét?

Istennek azt az akaratát, amely megszabja életünk rendjét, a Tízparancsolatból ismerjük meg.

90. Mi a Tízparancsolat bevezetésének tartalma?

A Tízparancsolat bevezetése nem parancsolat, hanem evangéliumi kijelentés arról, hogy Isten a mi Istenünk.

91. Mire emlékeztet a Tízparancsolat bevezetése?

A Tízparancsolat bevezetése arra emlékeztet, hogy Isten mindig ad, mielőtt követel.

92. Mit kíván Isten az első parancsolatban?

Isten az első parancsolatban azt kívánja, hogy őt mindennél jobban féljük, szeressük és benne bízzunk.

93. Mit kíván Isten a második parancsolatban?

Isten a második parancsolatban azt kívánja, hogy szent nevét hívjuk segítségül és dicsőítsük. Ne mondjuk ki azt soha könnyelműen, rosszindulattal vagy káromkodva.

94. Mit kíván Isten a harmadik parancsolatban?

Isten a harmadik parancsolatban azt kívánja, hogy örömmel hallgassuk és tanuljuk igéjét.

95. Mit kíván Isten a negyedik parancsolatban?

Isten a negyedik parancsolatban azt kívánja, hogy tiszteljük és szeressük szüleinket, becsüljük meg népünk és egyházunk felelős vezetőit, és imádkozzunk értük.

96. Mit kíván Isten az ötödik parancsolatban?

Isten az ötödik parancsolatban azt kívánja, hogy óvjuk és védjük minden embertársunk életét és testi épségét.

97. Mit kíván Isten a hatodik parancsolatban?

Isten a hatodik parancsolatban azt kívánja, hogy testünk és lelkünk tisztaságát megőrizve készüljünk a házasságra. Házastársát pedig mindenki szeresse és megbecsülje.

98. Mit kíván Isten a hetedik parancsolatban?

Isten a hetedik parancsolatban azt kívánja, hogy becsületes munkával keressük kenyerünket, embertársainkat semmivel meg ne károsítsuk, hanem segítsük anyagi előmenetelüket.

99. Mit kíván Isten a nyolcadik parancsolatban?

Isten a nyolcadik parancsolatban azt kívánja, hogy ne hazudjunk, embertársaink jó hírnevét be ne szennyezzük, őket meg ne szóljuk, inkább mindent a javukra magyarázzunk.

100. Mit kíván Isten a kilencedik és a tizedik parancsolatban?

Isten a kilencedik és a tizedik parancsolatban azt kívánja, hogy ne irigykedjünk, hanem megelégedéssel, békességben éljünk.

101. Mit mond Isten ezekről a parancsolatokról?

Isten megáldja azokat, akik megtartják parancsolatait, viszont megbünteti azokat, akik vétkeznek a parancsolatok ellen.

102. Mit ígér Isten ezekben a parancsolatokban?

Isten azt ígéri, hogy nem hagy bennünket magunkra, mert ő Jézus Krisztus által mennyei Atyánk, mi pedig életünkben, halálunkban övéi vagyunk.

105. Mit jelent az, hogy életedben és halálodban Istené vagy?

Életemben és halálomban Istené vagyok: ez azt jelenti, hogy szeretetétől még a halál sem szakíthat el, mert szeretete erősebb a halálnál.

106. Hogyan mutatta meg Isten, hogy az ő szeretete erősebb a halálnál?

Isten úgy mutatta meg, hogy szeretete erősebb a halálnál, hogy feltámasztotta Jézus Krisztust, és vele együtt feltámaszt minket is.

107. Mikor lesz a halottak feltámadása?

A halottak feltámadása akkor lesz, amikor Jézus Krisztus dicsőségesen visszatér.

108. Hogyan támadnak fel a halottak?

A halottak úgy támadnak fel, ahogyan Jézus Krisztus is feltámadott: valóságos, de megdicsőült testben.

109. Miért jön vissza Jézus Krisztus Urunk isteni dicsőségben?

Jézus Krisztus Urunk azért jön vissza isteni dicsőségben, hogy ítéljen élők és holtak felett, eltörölje a bűn valamennyi következményét, és mindent újjáteremtsen.

110. Mi történik az ítéletben?

Az ítéletben mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus színe előtt, és számot kell adnunk cselekedeteinkről. Urunk az igazakat magához hívja örök életre, a bűnben megátalkodottakat pedig eltaszítja a kárhozatra.

111. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus mindent újjáteremt?

Jézus Krisztus mindent újjáteremt: ez azt jelenti, hogy az újjáteremtett világban nem lesz többé bűn, és ezért nem lesz szenvedés és halál sem. Az emberek tökéletes békességben élhetnek Istennel és egymással.

112. Hogyan várja az egyház visszatérő Urát?

Az egyház visszatérő Urát örvendező reménységgel és a világban való hűséges szolgálattal várja.