Elkötelezetten, céltudattal Stikl Andrea ordinációja Kaposváron

Stikl Andrea ordinációja Kaposváron

Isten cso­dá­la­tos út­ja­i­nak le­het­tek tanúi mind­azok, akik részt vet­tek Stikl And­rea or­di­ná­ci­ó­ján jú­ni­us 18-án a ka­pos­vá­ri evan­gé­li­kus temp­lom­ban. A teo­ló­gus­hall­ga­tót Sze­me­rei János püs­pök avat­ta lel­késszé, aki egy­kor meg­ke­resz­tel­te és kon­fir­mál­ta őt, sőt ko­ráb­ban még szü­le­i­nek a há­zas­ság­kö­té­sét is meg­ál­dot­ta.

20220618 Stikl Andrea ordinacioja Kaposvar foto Adami Maria 13

 

A liturgiában részt vett Szabó Szilárd, a helyi gyülekezet helyettes lelkésze és az Evangélikus Hittudományi Egyetem képviseletében dr. Pángyánszky Ágnes adjunktus, a Gyakorlati Intézet vezetője.

„Amikor Andira nézek, csodát látok. Megadatott, hogy az élete bizonyos pillanatait láthattam” – kezdte igehirdetését Szemerei János. A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület lelkészi vezetője ezután a lelkészjelölt választott igéje, Fil 3,14 alapján az elköteleződés és a határozott cél fontosságáról beszélt. „A Krisztusban kapott lehetőség és ajándék kötelez. Tartozunk azzal, hogy másoknak is elmondjuk” – fogalmazott a püspök.

Az eskütétel ünnepélyes percei után az újonnan felavatott lelkésznőt körülvették és személyes áldással erősítették jelen lévő kollégái, köztük a kaposvári egyházközség előző lelkészei, Pongrácz Máté és Pongráczné Győri Boglárka. Az istentisztelet zárásaként Stikl Andrea osztott úrvacsorát a szentséggel élni kívánóknak, majd Isten áldását kérte a közösségre.

20220618 Stikl Andrea ordinacioja Kaposvar foto Adami Maria 19

Azt új lelkészt elsőként Szemerei János püspök köszöntötte, és átadta neki az ordinációs oklevelet és első szolgálati megbízását. A város nevében dr. Pintér Rómeó alpolgármester, a hittudományi egyetem képviseletében pedig dr. Pángyánszky Ágnes szólt. Jókívánságait fejezte ki továbbá Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna somogy-zalai esperes, valamint a kaposvári gyülekezet részéről Hegedüs Gábor megválasztott lelkész és Meiszner Béla felügyelő. Végül az elmúlt évben Kaposváron helyettesítő Szabó Szilárd dombóvári lelkész gratulált új kollégájának, akinek hatodéves gyakorlata alatt a mentora volt.

Az ünnepség a gyülekezeti házban és annak udvarán tartott szeretetvendégséggel zárult.

Stikl Andrea 1997-ben született Kaposváron. Általános és középiskolai tanulmányait a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában végezte. Érettségi után 2015-ben felvételt nyert az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakára. Teológusévei alatt bekapcsolódott a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó szervezésébe, először önkéntesként, majd munkaágvezetőként. Hatodéves gyakorlatát a kaposvári gyülekezetben töltötte Szabó Szilárd mentor mellett. Szolgálatát az Ecseny és Környéke Evangélikus Egyházközségben, valamint kisegítőként a Kaposvári Evangélikus Egyházközségben kezdi meg beosztott lelkészként.