Az együttlét öröme

Újra ülésezett a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület

Bár határok, néha kontinensek választanak el egymástól, lélekben és Krisztusban mindvégig egyek vagyunk. Ennek jegyében töltöttek el a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület tagjai két napot testvéri közösségben, egymás megismerésének igényével június 7–8-án Budapest II. kerületében, a Klebelsberg-kastélyban.

Újra ülésezett a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület

A határon túli magyar nyelvű evangélikus istentiszteleteket tartó lelkészek 2006 óta rendszeresen találkoznak és tanácskoznak, hogy egymás szolgálatát megismerve erősítsék és építsék a magyar nyelvű evangélikusságot. Az egyházunk országos irodájának ökumenikus és külügyi osztálya által szimbolikus helyszínre szervezett idei találkozón a testület tagjai visszatekintettek az előző évre.

A hosszú távú építkezés reményében

Szemerei Jánosnak, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspökének az áhítata után Cselovszkyné Tarr Klára Klebelsberg Kuno egykori vallás- és közoktatásügyi miniszternek a Trianon utáni konszolidációt kialakító kultúrpolitikájáról tartott előadást. Az országos iroda ökumenikus és külügyi osztályának vezetője rámutatott, hogy a klebelsbergi kultúrpolitika tudásalapú volt, kiterjedt az oktatásra, az intézményrendszer fejlesztésére ugyanúgy, mint a nemzetközi kulturális kapcsolatok építésére. „Klebelsberg vallotta, hogy Magyarországot megtartani és naggyá tenni nem karddal, hanem könyvekkel lehet” – mondta az osztályvezető.

Az evangélikus láthatóság kérdéséről Zászkaliczky Anna Eszter beszélt. Az országos iroda kommunikációs referense a Magyarországi Evangélikus Egyház közelgő nagyobb rendezvényei, illetve az egyházat is érintő események közül a július 13–17. között Gyulán megrendezendő Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozót, az evangélikus presbiterek szeptember 24-i országos találkozóját, valamint az ősszel esedékes országos népszámlálást emelte ki.

Az előadásokat követő beszélgetésen Mészáros Tamás nyugati egyházkerületi felügyelő hangsúlyozta: „Ezek a programok arra irányulnak, hogy magunkat mozgósítsuk, másokat megszólítsunk.”

Határon túli gyülekezetek jelene

A Fabiny Tamás elnök-püspök által moderált napon a tanácskozó testület tagjai beszámoltak a határon túli evangélikus gyülekezetek helyzetéről. Minden jelen lévő lelkész gyülekezeteiben jelentős erőfeszítéseket tettek a koronavírus-világjárványban érintett, rászoruló testvérek megsegítésére, az ukrajnai háború okozta krízishelyzetben pedig komoly adomány- és humanitárius akciók is indultak.

Fehér Attila, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Kolozsvári Egyházmegyéjének esperese, a püspöki hivatal főtanácsosa ismertette: az egyház böjti vesperasorozatot indított, amely elsősorban a negyven–ötven év közötti korosztályt szólította meg. Az esperes szólt a kolozsvári Bach-maratonról, az apácai és a simonyifalvi templom felújításáról is. „Az ifjak bekapcsolódtak az egyház életébe” – mondta a megerősödő ifjúsági munkáról.

A bécsi és a grazi gyülekezet életéről Wagner Szilárd bécsi lelkész beszélt, bemutatva a világjárvány alatt kiépített digitális infrastruktúrából adódó missziói lehetőségeket, a gyülekezeti újságot, és szólt új szolgálatok elindításáról is, valamint ismertette az ausztriai lektori rendszert. Mesmer Ottó burgenlandi lelkész a beszámolójában kitért az asszimiláció kérdésére, valamint rámutatott, hogy Ausztriában is megfigyelhető a vallást nem gyakorló fiatalok arányának rohamos növekedése. Érintette az Ausztriai Evangélikus Egyház személyi változásait is.

Gémes Pál, az idén hetvenöt éves Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet pásztora tájékoztatott a közösség jelenéről, valamint szólt a Németországi Magyar Ajkú Protestáns Gyülekezetek Szövetségének működéséről. Kitért arra, hogy idén két teológushallgató, Jávori Fülöp és Mórotz Réka Rebeka ösztöndíjasként vesz részt a gyülekezet életében.

A Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség szerteágazó szolgálatáról Pőcze István lelkész elmondta: jelenleg tizenhárom gyülekezetben zajlik az egyházi élet; állásban egyetlen lelkész van, ő látja el a közösséget. Felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy ez több szempontból is kihívást jelent: a hatalmas távolságok nehezítik a kapcsolattartást, a kazuális szolgálatok végzését, az istentiszteletek megtartását.

A tanácskozásba online csatlakozott be Tamásy Éva egyesült államokbeli lelkésznő. Szólt az Amerikai Magyar Evangélikus Konferenciáról, az Erős Vár újságról, óvodájuk működtetéséről. Ismertette a szerteágazó gyülekezeti életet, valamint beszélt a magyar iskoláról, a vasárnapi iskoláról és a bibliaórai alkalmakról is. Elmondta, hogy jelenleg Balázs Fanni és Hegedűs Kende teológushallgatók szolgálnak ösztöndíjasként Clevelandben.

Andrejek-Györfi Judit a szlovéniai szolgálatról elmondta, hogy az utóbbi időben Ljubljanában is elindult a gyülekezetplántálás. Ennek keretében kéthetente tartanak magyar nyelvű ökumenikus istentiszteleteket, gyermekfoglalkozásokat. A lelkésznő beszámolt a pártosfalvi templom felújításáról is, amely egyházunk támogatásával valósult meg.

A felvidéki, szlovákiai magyar nyelvű evangélikus gyülekezetek életéről Nagy Olivér alsószeli lelkész és Lóczy Tibor lelkészjelölt adott átfogó tájékoztatást. Szóltak a hosszúszói templom felújításáról, a testvérkapcsolatok ápolásáról, a konfirmációi és hitoktatási szolgálatról. A tanácskozás második napján Végh Szabolcs projektmenedzser és Lóczy Tibor a várhatóan ez év őszén Tornalján megnyíló közösségi házat mutatta be.

Tölgyesi Ágnes, az országos iroda ökumenikus és külügyi osztályának diaszpórareferense a venezuelai magyar ajkú gyülekezet életéről beszélt, valamint ismertette egyházunk azon törekvését, amely a határon túli magyar nyelvű evangélikus gyülekezetek iratanyagának feldolgozását és digitalizálását célozza.

Újra ülésezett a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület

Háborúban is segíteni

A tanácskozás második napján Kondor Péter déli egyházkerületi püspök és Prőhle Gergely országos felügyelő elnökölt. Mészáros Attila, az országos iroda menekültügyi referense egyházunk segélyezési hálózatáról nyújtott széles körű áttekintést, míg Krámer György országos irodaigazgató az egyházunk székházában működő ukrán iskolát mutatta be.

Az egyházunkkal kapcsolatos aktuális kérdésekről Szemerei János püspök és Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő beszélt. A közelgő programokon túl szóltak arról, hogy egyházunkban 2023 a konfirmáció és az elköteleződés éve lesz; tájékoztatást adtak a lelkészi és hitoktatói életpályamodellekről és a másoddiplomás lelkészképzés lehetőségeiről, valamint beszámoltak az egyházon belüli építő párbeszéd jegyében megtartott június 2-i zsinati vitanapról. Ismertették az egyházunk és a magyar állam közötti megállapodás keretében elkezdődött templom-, gyülekezetiterem- és parókiafelújításokat.

Maradás, elvágyódás, elvándorlás – a kárpátaljai magyarság jelene, jövője és a segítségnyújtás lehetőségei címmel tartott kül- és belpolitikai vonatkozásokat is átfogó és informatív előadást Bacskai József. Magyarország ungvári főkonzulátusának főkonzulja a háború borzalmáról, a hosszú távú humanitárius, társadalmi és gazdasági hatásairól szólt, majd kiemelte, hogy jó megtapasztalni azt a széles körű egyházi, civil és társadalmi összefogást, amely az elmúlt időszakban az Ukrajnában maradt vagy onnan menekülni kényszerült testvérek felé irányult. Beszámolt a háború miatt Kárpátalján is nagy számban érzékelhető ki- és bevándorlásról, valamint tájékoztatott a magyar kormány által nyújtott segélyezésről is.

A Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület következő ülése 2023. június 1–3. között lesz Kolozsváron.