Bizalom Tóth-Rosta Izabella lelkésziktatása Nádasdon

A gyü­le­ke­zet­ben töl­tött más­fél évnyi szol­gá­la­tát kö­ve­tő­en lel­ké­szük­ké vá­lasz­tot­ták Tóth-Rosta Iza­bel­lát a ná­das­di evan­gé­li­ku­sok. A lel­kész­nőt áp­ri­lis 22-én ik­tat­ta be pa­ró­ku­si tiszt­sé­gé­be édes­any­ja, Ros­tá­né Piri Magda, a Vasi Egy­ház­me­gye es­pe­re­se. Az öröm­te­li ese­mé­nyen Sze­me­rei János, a Nyu­ga­ti (Du­nán­tú­li) Egy­ház­ke­rü­let püs­pö­ke hir­det­te Isten igé­jét a zsú­fo­lá­sig telt temp­lom­ban.

20220422 Nadasd lelkesziktatas foto Foldes Timea 13 

A lelkészválasztás bizalomra épülő kapcsolat – hangsúlyozta a meghívón is szereplő 1Tim 1,12 alapján tartott prédikációjában a püspök. „Lelkészként azt élhetjük meg, hogy megszólított, bizalomba fogadott és bizalomból szolgálatba küldött emberek vagyunk” – fogalmazott Szemerei János.

A beiktatás megtörténte és a lelkész kollégák részéről elhangzott megerősítő áldás után Tóth-Rosta Izabella lépett a szószékre. „Sok mindent tanultunk egymástól és az Istenbe vetett reménységről” – összegezte a Nádasdon eddig eltöltött idejének tanulságait, majd ApCsel 2,44 alapján a közös öröm, közös küzdelem és közös cél fontosságáról beszélt. „Képesek vagyunk-e együtt látni és hinni? Tudunk-e együtt hálát adni?” – tette fel a kérdést a gyülekezetnek.

20220422 Nadasd lelkesziktatas foto Foldes Timea 8

Az istentiszteletet a helyi énekkar szolgálata zárta. Az ezt követő közgyűlésen elsőként Tóth Gábor, a Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ vezetője köszöntötte a frissen beiktatott lelkésznőt. A testvéregyházak részéről Takács László helyi római katolikus plébános és Szabadi István, az Őrségi Református Egyházmegye esperese szólt. Jókívánságait adta át továbbá a Vasi Egyházmegye lelkészi munkaközösségének elnöke, Rác Dénes celldömölki lelkész, Kovács-Mesterházy Zoltán egyházmegyei másodfelügyelő, valamint Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő. A megszólalók közül többen is az Útmutató egyik aznapra kiírt, ideillő igeversét idézték: „Láss munkához, az Úr legyen veled!” (1Krón 22,16b)

Az ünnepséget a nádasdi művelődési házban tartott szeretetvendégség követte, amelyen a község polgármestere, Karvalits Zoltán is gratulált az evangélikus gyülekezet új parókusának.

Tóth-Rosta Izabella Bobáról származik. 2019 nyarán ordinálta Szemerei János püspök. Beosztott lelkészi szolgálatát a Kaposvári Evangélikus Egyházközségben kezdte, majd 2020 nyarától Nádasdon folytatta, ahol – a parókusi alkalmassági vizsgálat sikeres teljesítése után – a gyülekezet megválasztotta lelkészének. 2022-ben kötött házasságot Tóth Tamással.