Tervezés és támogatások a fókuszban

Közgyűlést tartott a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

Az el­múlt idő­szak­ra való vissza­te­kin­tés és a jövő ter­ve­zé­se mel­lett a gyü­le­ke­ze­tek és a teo­ló­gus­hall­ga­tók tá­mo­ga­tá­sa állt a Nyu­ga­ti (Du­nán­tú­li) Egy­ház­ke­rü­let no­vem­ber 12-én tar­tott köz­gyű­lé­sé­nek fó­ku­szá­ban. Az ülést a rép­ce­la­ki mű­ve­lő­dé­si ház­ban tar­tot­ták.

20211112 nyugati keruleti kozgyules foto Adami Maria 5

 

Baranyay Bence helyi helyettes lelkész nyitóáhítata után Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő nyitotta meg a tanácskozást, majd Fekete-Dombi Éva jegyzőkönyvvezető ismertette a legutóbbi, április végén tartott közgyűlés határozatait.

Szemerei János püspök a beszámolójában a konfirmáció előtti úrvacsora bevezetését emelte ki az előző félév történései közül. Elmondta, hogy az úrvacsorai asztal kinyitása elsősorban a felekezetileg vegyes házaspárok, illetve a külföldön más gyakorlattal találkozó családok számára jelenthet előrelépést. A döntés célja nem a konfirmáció jelentőségének gyengítése volt. Tekintsük lehetőségnek, ne pedig beszűkítésnek vagy kényszernek – fogalmazott a püspök.

20211112 nyugati keruleti kozgyules foto Adami Maria 4

Mészáros Tamás a november 5–7. között Révfülöpön tartott országos felügyelői konferencia pozitív tapasztalatait hangsúlyozta. Az egyházkerület nem lelkészi vezetője felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy 2022 a népszámlálás éve lesz, és ezzel összefüggésben jövő szeptemberben országos presbitertalálkozót szerveznek.

Az egyházkerület pénzügyi keretének aktuális helyzetéről Szemerei János tájékoztatta a közgyűlés tagjait, majd ismertette a beérkezett támogatási kérelmeket. A tagok egyhangúlag támogatták a zalaegerszegi templom felújítását hétszázötvenezer, az oroszlányi templom fűtésének korszerűsítését pedig egymillió forinttal. A komáromi egyházközségnek rendkívüli működési támogatásként hatszázezer forintot szavaztak meg.

Az egyházkerület 2012-ben alapított ösztöndíjat a területén lévő gyülekezetekből származó teológushallgatók részére. A 2020–2021-es tanévben ezt Udvaros Dóra nyerte el, aki jelenleg a németországi Neuendettelsauban tanul, ezért nem tudott jelen lenni a közgyűlésen. Kerületi ösztöndíjasként végzett szolgálatairól, gyülekezeti munkájáról szóló írásbeli beszámolóját Adámi Mária püspöki asszisztens olvasta fel.

Az idei tanév támogatottja, Riczinger Péter rövid videóüzenetben mutatkozott be az ülés résztvevőinek. Megtekintése után Szemerei János terjesztette elő a teológus-ösztöndíj összegének emelésére vonatkozó javaslatot, amelyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. Ennek értelmében az egyházkerület támogatását tizenkét hónapra nyerhetik el a teológusok; összege havi harmincezer forint. A módosítás december 1-jén lép hatályba.

20211112 nyugati keruleti kozgyules foto Adami Maria 1

Ezek után a kerület elnöksége ismertette a 2022. évre tervezett programokat, köztük kiemelten a már kétszer elhalasztott missziói napot, amelyet reménység szerint 2022. május 28-án végre meg tudnak tartani Balatonbogláron.

A kisebb ügyek megbeszélését és a hozzászólásokat követően arra is jutott idő, hogy az egyes egyházmegyék jelen lévő esperesei és felügyelői röviden beszámoljanak a mögöttük lévő hónapok örömeiről és nehézségeiről. Az ülés közös vacsorával ért véget.