Az előttünk járó Isten nyomában

Lelkésziktatás Komáromban

Vissza­tért szü­lő­vá­ro­sá­ba Kiss Máté, akit ok­tó­ber 16-án ik­ta­tott be a Ko­má­ro­mi Evan­gé­li­kus Egy­ház­köz­ség pa­ró­kus lel­ké­szi hi­va­ta­lá­ba Szar­ka Ist­ván, a Fejér-Ko­má­ro­mi Egy­ház­me­gye es­pe­re­se. Az új lel­kész az édes­ap­já­nak, Kiss Pé­ter­nek a ko­má­ro­mi szol­gá­la­ta ide­jén szü­le­tett, és éle­té­nek első három évét azon a pa­ró­ki­án töl­töt­te, ahol most csa­lád­já­val ismét ott­hon­ra ta­lált.

20211016 Kiss Mate lelkesziktatasa foto Adami Maria 9

Az evangélikus imaházban tartott ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. Énekkel közreműködött a gyülekezet kórusa.

„Isten előttünk jár, megelőz bennünket – hangsúlyozta 5Móz 31,8 alapján tartott prédikációjában a püspök. – Nem tudunk olyan helyre menni, ahol az Úr ne lett volna ott előbb.” Majd Mózes és Józsué küldetésével párhuzamot vonva így fogalmazott: „A lelkészi szolgálat is arról szól, hogy az embereket – lelki értelemben – az ígéret földjére vezessük. Rajtunk keresztül lehessenek Krisztus követői. tanítványai.”

Ezután Szarka István esperes beiktatta Kiss Mátét parókus lelkészi tisztségébe, a jelen lévő lelkészek pedig egyenként Isten áldását kérték kollégájuk életére és szolgálatára.

A frissen beiktatott lelkész az életét végigkísérő igeszakasz, Mt 6,31–33 alapján az új kezdethez kapcsolódó várakozásokról és a fontossági sorrendről beszélt a szószéken. „Mivel van tele az életed? Aggódással a jövő miatt? Vagy Krisztusba vetett reménységgel?” – tette fel a kérdést. Ezután arra biztatta a hallgatóságot, hogy Krisztusra nézzenek, és a mennyei kincsek gyűjtésén fáradozzanak. Sőt lelkészüket is emlékeztessék erre, ha a lényeget elfelejtené. „Legyen ez a közös programunk, amit megvalósítunk: ne aggodalmaskodjunk, hanem keressük először Isten országát és az ő igazságát” – zárta igehirdetését Kiss Máté.

20211016 Kiss Mate lelkesziktatasa foto Adami Maria 20

Az istentisztelethez kapcsolódó közgyűlésen jókívánságait fejezte ki az új lelkésznek Osgyán László, a komáromi egyházközség felügyelője, valamint Mészáros Tamás egyházkerületi és Molnár István egyházmegyei felügyelő. A család nevében Kiss Péter, Máté édesapja szólt. Egy örökséget – nagyszüleinek kézírásos leveleit – és egy tanácsot adott át a fiának: „Szeresd az Úr Jézust, és ne hallgass másra!”

Az alkalmat a helyi önkormányzat által szervezett, az Arany 17 Rendezvényközpontban tartott szeretetvendégség követte, amelyen további köszöntők hangzottak el. Itt többek között dr. Molnár Attila, Komárom város polgármestere is üdvözölte az evangélikus lelkészcsaládot.

Kiss Mátét 2018 nyarán ordinálta dr. Fabiny Tamás püspök. Szolgálatát a Fancsal–Hernádvécsei Evangélikus Egyházközségben kezdte meg beosztott lelkészként. A parókusi alkalmassági vizsgálat megállása után innen érkezett Komáromba, első megválasztott lelkészi tisztségébe. Feleségével, Kiss Máténé Nagypál Bettinával négy gyermeket nevelnek.