Ahol az élet vize árad

Harmincegy éves a várpalotai Forrás Evangélikus Keresztyén Óvoda

In­du­lá­sa har­minc­egye­dik év­for­du­ló­ját ün­nep­li az idén a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház óvo­da­há­ló­za­tá­nak első gyöngy­sze­me, a For­rás Evan­gé­li­kus Ke­resz­tyén Óvoda. A szü­le­tés­na­pot szep­tem­ber 25-én a vár­pa­lo­tai temp­lom­ban ülték meg, is­ten­tisz­te­let ke­re­té­ben, ame­lyen Sze­me­rei János, a Nyu­ga­ti (Du­nán­tú­li) Egy­ház­ke­rü­let püs­pö­ke hir­det­te Isten igé­jét.

20210925 Varpalota Forras ovoda 31 foto Adami Maria 2

A hálaadó ünnepséget az óvodások rövid műsora nyitotta.

Szemerei János – az intézmény elnevezéséből kiindulva – a víz életet jelentő hatásairól beszélt Ez 47,1–12 alapján tartott prédikációjában. Isten beszéde az a forrás, amely élővé teszi az élettelent, életre kelti a pusztaságot – hangsúlyozta a püspök. „Isten szeretné, ha az élet beszéde élettel tölthetné meg fizikai létünket is, itt a templomban, az óvodában, a városban” – fogalmazott.

Az istentisztelet végén Lassu Tamásné, a Forrás óvoda vezetője köszöntötte munkatársait és a jelen lévő nyugdíjas óvónőket. Ezt követően jókívánságait fejezte ki dr. Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának volt világi elnöke, a Dunántúli Református Egyházkerület nyugalmazott főgondnoka, valamint dr. Dobos Tamás helyi önkormányzati képviselő.

20210925 Varpalota Forras ovoda 31 foto Adami Maria 13

A Várpalotai Evangélikus Egyházközség nevében dr. Zsednai Józsefné lelkész köszönte meg Lassu Tamásnénak az intézmény indulása óta végzett szolgálatát, Szemerei János püspök pedig a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület érmével ismerte el az óvodavezető több mint három évtizede tartó hűséges munkáját.

Az ünnepség az óvoda helyiségeiben tartott szeretetvendégséggel zárult. A tortán a 30-as szám a tavaly elmaradt jubileumra utalt.