Hitvallásunk apostolára és főpapjára fókuszálunk a reformáció hónapjában

A Ma­gyar­or­szá­gi Egy­há­zak Öku­me­ni­kus Ta­ná­csa (MEÖT) idén is meg­ren­de­zi az Ok­tó­ber a re­for­má­ció hó­nap­ja el­ne­ve­zé­sű prog­ram­so­ro­za­tot, ez­út­tal a „…fi­gyel­je­tek hit­val­lá­sunk apos­to­lá­ra és fő­pap­já­ra, Jé­zus­ra…” (Zsid 3,1b) mot­tó­val. A ren­dez­vény ke­re­té­ben több száz al­kal­mat tar­ta­nak az or­szág kü­lön­bö­ző pont­ja­in. Alább a köz­pon­ti al­kal­ma­kat vesszük sorra.

MEOT reformacio honapja nyito

A nyitóünnepséget október 1-jén, pénteken 18 órakor tartják Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban. A templom előtt szolgálnak az Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnázium diákjai. A zenés istentiszteleten igét hirdet és köszöntőt mond Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke. A liturgiában részt vesz a református, az evangélikus, a baptista, a metodista és a pünkösdi egyház egy-egy főpásztora. Az alkalmon ezen egyházak gyülekezeti kórusai szolgálnak.

Másnap, október 2-án, szombaton területi női találkozó lesz Szegeden, a Kálvin téri református gyülekezetben (6721 Szeged, Kálvin tér 2.). A program fő témája: „…figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra…” (Zsid 3,1b) A nyitó igehirdetést Mándi Kitti helyi református lelkipásztor tartja. Előadással Gerőfiné dr. Brebovszky Éva evangélikus lelkész készül, ennek témája a közösség krisztusi olvasata – az úrvacsora asztala. Köszöntőt mond dr. Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára. A záró úrvacsorai istentiszteleten a vendégfogadó egyházközségek lelkészei szolgálnak.

A központi programok sorában október 10-én, vasárnap 17 órától ökumenikus missziói napra várják az érdeklődőket Szombathelyen, az evangélikus templomban (9700 Szombathely, Körmendi út 2.). Az istentiszteleten igét hirdet Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke. A MEÖT-tagegyházak missziói bizottságának lelkészei is szolgálnak az istentiszteleten.

A hagyományos reformációi gála október 17-én, vasárnap 17 órakor kezdődik a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban (1088 Budapest, Rákóczi út 21.). Ezen a kiemelt ökumenikus rendezvényen a református, az evangélikus, a baptista, a pünkösdi és a metodista egyház vezetői mellett budapesti és vidéki gyülekezeteink képviselői, valamint határon túli magyar egyházak püspökei lesznek jelen. Az alkalmat Magyar Levente külügyminiszter-helyettes is megtiszteli részvételével és előadásával. Előadásának címe: A reformáció nemzetközi hatása. Az ünnepi műsorban a Lutheránia Ének- és Zenekar, Czabán Angelika szólóénekes, a Pálházi Bence Bandája, valamint a Mezőtúri Református Gimnázium diákjai lépnek fel. A gálaestre október 1-ig lehet jegyeket igényelni a MEÖT honlapján.

A reformációi istentiszteletet október 24-én, vasárnap 10.30-kor tartják a Magyarországi Metodista Egyház Központjában (1032 Budapest, Kiscelli u. 73.). Igét hirdet Pataky Albert pünkösdi egyházelnök, a MEÖT alelnöke. Az úrvacsorás istentisztelet liturgiájában a MEÖT tagegyházainak főpásztorai szolgálnak. A zenei szolgálatot a helyi gyülekezet énekkara biztosítja.

A reformációi megemlékezés idén is október 31-én, vasárnap lesz 17 órától Budapesten, a Reformáció Parkban (Városligeti fasor – Bajza u. sarok). Ünnepi beszédre Molnár János, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke kapott felkérést. Imádságot mond Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke. Közreműködik a Fóti Baptista Fúvóskar. A megjelent egyházi vezetők áldást mondanak.

MEOT Reformacio Honapja plakat