Boldogok, akik házadban laknak

Lel­kész­szen­te­lés hely­szí­ne volt 2021. au­gusz­tus 28-án az óbu­dai evan­gé­li­kus temp­lom: Pá­pics­né Jakab Jo­han­na Jú­li­át in­dí­tot­ták szol­gá­lat­ba. Az is­ten­tisz­te­le­ten Fa­bi­ny Tamás, a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház Észa­ki Egy­ház­ke­rü­le­té­nek püs­pö­ke hir­de­tett igét, a li­tur­gi­á­ban az Evan­gé­li­kus Hit­tu­do­má­nyi Egye­tem ré­szé­ről dr. Varga Gyön­gyi egye­te­mi do­cens, va­la­mint Jakab Béla, Jo­han­na édes­ap­ja, az Óbu­dai Evan­gé­li­kus Egy­ház­köz­ség lel­ké­sze vett részt. Hu­szon­egy lel­kész ré­sze­sí­tet­te ál­dás­ban az újon­nan ava­tott lel­készt, akit mind a mag­ló­di, mind az óbu­dai gyü­le­ke­zet tag­jai ben­ső­sé­ge­sen bú­csúz­tat­tak, a ba­kony­szent­lász­lói és si­ká­to­ri gyü­le­ke­ze­tek pedig nagy vá­ra­ko­zás­sal fo­gad­tak.

jakab johanna ordinacio obuda 2021 003

 Igehirdetésének alapjául Fabiny Tamás a 84. zsoltár ötödik versét választotta: „Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged.” A templom Isten háza, de egyben a gyülekezet otthona is – emelte ki Fabiny püspök –, és fontos, hogy ott a lelkész is otthon érezze magát. Ahhoz, hogy Isten munkát végezhessen közöttünk, békés és szeretetteli otthonra van szükség: hívekre, akik közösségként be tudják fogadni Isten igéjét. A püspök saját, harmincnyolc esztendővel ezelőtti lelkészavatására visszaemlékezve elmondta: Krisztus olyan elhívott lelkipásztorokat akar, akik készek a szolgálatra, és a közös bizonyságtétel útját járva végzik szolgálatukat. Majd Pápicsné Jakab Johannához fordulva kifejezte, hogy bár a lelkész a szomszédos egyházkerületben kezdi meg szolgálatát, az Északi Egyházkerületben is mindig visszavárják majd.

jakab johanna ordinacio obuda 2021 001

Az eskütétel után a jelen lévő lelkészek személyes áldással bocsátották útra szolgatársukat, ezután üdvözlő beszédek sora hangzott el. Elsőként az édesapja, Jakab Béla óbudai parókus lelkész üdvözölte az újonnan avatott lelkészt és az egybegyűlteket, majd dr. Varga Gyöngyi, az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi docense kapott szót, aki Johanna elhivatottságát és az áldás témájáról írt szakdolgozatát emelte ki. Németh Mihály lelkészt, aki a lelkészhallgató hatodéves mentora volt, a maglódi gyülekezet is elkísérte Óbudára, és kórusuk éneke emelte az esemény fényét. Búcsúajándékként a maglódi templomot ábrázoló festményt adtak át az ifjú lelkésznek. Liska András egyházmegyei felügyelő a Kelet-békési Egyházmegye nevében üdvözölte a Gyulán felcseperedett Johannát. Az üdvözlő beszédek sorában Fabiny Tamás püspök személyes köszöntője után dr. Kiss László, Óbuda polgármestere kért szót, aki a katolikus napi igével köszöntötte a lelkészt: „Isten arra tanít, hogy szeressük egymást.” Polgárdi Sándor, a Veszprémi Egyházmegye esperese, illetve a bakonyszentlászlói és környékbeli gyülekezetek képviselői szeretettel fogadták a frissen avatott lelkészt, aki körükben fogja folytatni szolgálatát.

Az óbudai gyülekezet nevében Letenyei László búcsúztatta Johannát az aznapra kijelölt igével: „Egy szívet adok nékik, és új lelket adok beléjük.” (Ez 11,19) A presbitérium nevében Hunyadi László felügyelő mondott kedves szavakat. Jakab Johanna tizennyolc éves volt, amikor hét éve Óbudára került. Fiatalkorát végigkísérte a templomi szolgálat. A gyülekezetben elsősorban az ifjúság nevelésében vett részt: számtalan „kistemplomi” foglalkozást tartott a kisiskolás- és óvodáskorúaknak, vagy ő adott muníciót a foglalkozást vezető szülők kezébe, amíg maga a „nagytemplomban” teljesített szolgálatot. A gyülekezet számára Johanna avatása ezért a búcsú fájó pillanata is. A gyülekezet fiatalsága és a szülők több meglepetéssel, búcsúajándékkal készültek erre a napra. „Áldalak, jó uram” – énekelték a gyermekek és az ifisek Bajuszné Orodán Krisztina lelkész vezetésével. A hangszerrel kísért éneklésre hetek óta titokban készült a gyülekezet közel húsz tagja. A többi meglepetés egy-egy búcsúajándék volt: egy emlékpárna, egy emlékkönyv és egy tükör, amelyet a népi motívumok mellett a püspökünk által választott ige díszít (és késztet ezáltal állandó szembenézésre).

Az istentisztelet záróimádságát már a frissen felszentelt lelkész mondta, aki a Veszprémi Egyházmegyében, a bakonyszentlászlói és a sikátori gyülekezetben  szolgál a továbbiakban. Az ünnepi alkalom szeretetvendégséggel zárult.

jakab johanna ordinacio obuda 2021 005

Pápicsné Jakab Johanna Júlia 1996. augusztus 18-án született Nagyváradon. Gyulán nőtt fel. A gyulai, majd az óbudai evangélikus gyülekezet ifjúsági- és gyermekmunkájának aktív résztvevője és segítője volt. 2010-től a Gyulai Karácsonyi János Katolikus Gimnázium diákja lett. Lelkész édesapja, a lelkészgyermeki hitvallás („otthonom a templom”), valamint a gyulai gyülekezetben megélt közösség, a gyermekek iránti elhivatottsága és szeretete hatására választotta a teológiai pályát. Mindezek mellett a fóti evangélikus kántorképző júniusi tanfolyamának lelkülete, áldásos hatása is megerősítette választásában. 2014 szeptemberében kezdte meg tanulmányait az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) teológus-lelkész szakán. Egyetemi évei alatt hazai pályán, az Óbudai Evangélikus Egyházközségben tevékenykedett hitoktatói, zenei és ifjúsági területeken. Az EHE hallgatói önkormányzatának tevékeny tagja volt, kezdetben segítőként, majd külügyi titkári és elnöki pozícióban. A 2016/2017-es tanévet Heidelbergben töltötte. Különösen meghatározó volt számára, hogy pont a reformáció ötszázadik évfordulójának évében tölthette el ösztöndíjas évét Németországban. 2019-től az EHE hittanár-nevelőtanár szakán folytatta tanulmányait, ahol 2021-ben szerzett diplomát. Egyetemi tanulmányai alatt az Evangélikus Teológusotthon áhítatain aktív kántori szolgálatot teljesített. Közreműködött egyházi rendezvényeken, többek között a Szélrózsa fesztiválon, a Föld Sója találkozón és egyházmegyei ifjúsági alkalmakon. Hatodévét a Maglódi Evangélikus Egyházközségben töltötte Németh Mihály mentorlelkész mellett. Az idei év májusában házasságot kötött Pápics Patrikkal, akivel Zircben kezdik meg közös életüket. Férje katonai szolgálatát követve a Nyugati Egyházkerületben kezdi meg pályafutását. Szolgálatba indulásában konfirmációs igéje mellett lelkesítő és erőt adó az ordinációjára választott Zsolt 84,5: „Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged.” Egy lelkészgyermek igazán érti, milyen a templom padjai között felnőni. Céljának érzi hirdetni gyülekezeteiben, hogy Isten házában mindenki otthonra lelhet. Pápicsné Jakab Johanna Júlia szeptember 1-jén kezdi meg szolgálatát Bakonyszentlászló és Sikátor gyülekezetekben.