A szarajevói főmuftival Sopronban és Pannonhalmán

A mu­zul­mán val­lá­si ve­ze­tő és kí­sé­re­te a Habs­burg Ottó Ala­pít­vány meg­hí­vá­sá­ra ér­ke­zett Ma­gyar­or­szág­ra, ahol jú­li­us 4-én részt vett az egy­ko­ri ma­gyar trón­örö­kös ha­lá­lá­nak ti­ze­dik év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból a pan­non­hal­mi ben­cés fő­apát­ság­ban tar­tott em­lék­mi­sén, majd be­szé­det mon­dott az áb­ra­há­mi val­lá­sok je­len­le­gi hely­ze­tét, együtt­mű­kö­dé­si le­he­tő­sé­ge­it elem­ző kon­fe­ren­ci­án. A meg­hí­vás öt­le­tét az adta, hogy Habs­burg Ottó tíz évvel ez­előt­ti te­me­té­se volt az utol­só al­ka­lom, ami­kor az Oszt­rák–Ma­gyar Mo­nar­chi­á­ban ős­ho­nos­nak te­kint­he­tő val­lá­sok kép­vi­se­lői együtt rót­ták le ke­gye­le­tü­ket a ra­va­tal­nál.
 

Evangelikus IMG 8868 20210703

 

Mint tudjuk, Bosznia-Hercegovina az 1878-as berlini kongresszus után vált a Monarchia, a hazánkat is magába foglaló államalakulat részévé.
Bosznia vallási sokszínűsége évszázadok alatt alakult ki, hiszen az eredetileg szláv őslakosság a török hódoltság idején vált többségében muzulmánná, ugyanakkor a 15. század végén Spanyolországból elűzött szefárd zsidók közül is sokan itt találtak új hazára, és az ortodox és római katolikus közösségek is viszonylagos békében élhettek együtt ezen a jelenlegi déli határainktól alig két-háromszáz kilométerre fekvő területen.

Evangelikus IMG 8863 20210703
I. Ferenc József császár és király számára Bosznia-Hercegovina integrációja fontos államigazgatási feladatot jelentett, amelynek a kulcsa a muzulmán közösség elismerése, egy olyan helyzet kialakítása volt, amely garantálta a közösség vezetőjének legitimitását és tárgyalóképességét a világi hatalom felé. Így jött létre a főmufti pozíciója, aki ezzel mindmáig a Balkán s ezáltal egész Európa legtekintélyesebb muzulmán vallási vezetője – legalábbis ami a történeti, vagyis a nem az elmúlt évtizedekben bevándorolt muszlimokat illeti.

Huszein Kavazovics 2012 óta tölti be a tisztséget, előtte az 1990–1995-ös délszláv háborúban sokat szenvedett tuzlai közösséget vezette. Ő volt az, aki az 1995-ös, nyolcezer-hétszáz muzulmán életét követelő srebrenicai vérengzés után önmérsékletre hívta fel hitsorsosait, világos különbséget téve a békés szerb népesség és a radikális csetnikek között. Manapság is jelentős szerepe van abban, hogy a radikális iszlám terjedését megfékezze, megakadályozza olyan hamis próféták beszivárgását a közösségébe, akik – az elmúlt évtizedekben elszenvedett megpróbáltatásokra hivatkozva – a vallásközi párbeszéd helyett egy militánsabb álláspontot akarnak elfogadottá tenni.

Evangelikus IMG 8869 20210703

Feleségem az elmúlt években több alkalommal is dolgozott Bosznia-Hercegovinában, egy alkalommal az egész család elkísérte. Gyerekeink számára persze különösen érdekes volt a muzulmán közeg, ráadásul tartózkodásunk épp a ramadán, a nagy böjt végére esett, ami által számos látványos és persze a keresztény kultúrkörből érkező felnőtt látogató számára is szokatlan szertartás, esemény részeseivé váltunk.

A főmuftit és kíséretét is feleségemmel együtt fogadtuk a bécsi repülőtéren, és mivel igyekeztem a rendelkezésre álló alig másfél nap alatt minél teljesebb képet adni a hazai vallási életről, kézenfekvő volt, hogy Pannonhalmára menet megismertessem muzulmán vendégeinkkel soproni templomunkat és informatív múzeumunkat. A vendégek – velünk együtt – hálásak voltak Pelikán András igazgató lelkész és Krisch András történész, presbiter kalauzolásáért, amely számos tanulsággal szolgált evangélikus közösségünk évszázados történetét illetően.

Beszélgetéseink és a pannonhalmi konferencia során is világossá vált, mennyire fontos az, hogy a bevándorlás nyomán a szélsőséges megnyilvánulásokról, véres terrorcselekményekről szóló nyugat-európai hírek hallatán ne alakuljon ki egyfajta általánosító, előítéletes csőlátás a muzulmán közösséggel kapcsolatban.

Érdemes odafigyelni azokra az erőkre, amelyek a párbeszédet igyekeznek előmozdítani, hiszen – miként az 1878-ban történteket követően – a Nyugat-Balkán manapság sokat emlegetett európai integrációja is a hatékony együttműködést teszi szükségessé, amelynek előfeltétele a vallási béke.