Felhívás! - Keresztény értékrendű vezető és szakközgazdász képzés

1

2

A3 plakat 2019 kereszteny GTK ESZA page 0001

 4

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

Keresztény értékrendű vezetés szakirányú továbbképzési szak

 1. 1.A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

Keresztény értékrendű vezetés szakirányú továbbképzési szak

 1. 2.A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Keresztény értékrendű vezető

 1. 3.Képzési terület: Gazdaságtudományok képzési terület
 1. 4.A felvétel feltétele:

A képzésen bármely képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábbi rendszerű főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt, ebben az esetben keresztény értékrendű vezető oklevelet nyújtunk át.

 1. 5.Képzési idő félévekben: 2 félév
 1. 6.A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
 1. 7.A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A keresztény értékrendű vezetés szakirányú továbbképzési szak létrehozását indokolja, hogy az állami, egyházi és gazdasági szereplőknél egyaránt megjelent az igény, hogy olyan felsőfokú végzettségű szakemberekké váljanak, akik a vezetési filozófiájuk részeként elkötelezettek az ökumenikus emberi értékek, a közösségépítés és a kölcsönös tisztelet iránt.

 1. 7.1.A keresztény értékrendűvezetés szakirányú továbbképzési szak célja

A gyakorlatban dolgozó világi és egyházi szakemberek és a tapasztalatszerzés szakászában álló fiatal diplomások korszerű, innovatív menedzsment módszereket sajátítsanak el, annak érdekében, hogy képessé váljanak önmaguk és szervezetük emberközpontú fejlesztésére.


 

A képzés célkitűzései

 • Magasan kvalifikált, önmagát továbbfejleszteni alkalmas szakemberek képezése, akik képesek tudásukat átadni mind munkatársaik, mind partnereik irányába.
 • Vezetési feladatok kreatív megoldására alkalmas végzett hallgatók kibocsátása.
 • A résztvevőket felkészítse a keresztény értékrend szerinti vezetői szerepvállalásra, amely kiterjed a vezetői munka minden fontos aspektusára.
 • A hallgatók motiválása nagyobb teljesítmény és önmagunk eredményesebb irányításának elérésére, amely hatására növelni tudják az általuk vezetett csoportok aktivitását, elkötelezettségét, együttműködését és képesek fejleszteni az emberek közötti szinergikus együttműködést.
 • Az elméleti és gyakorlati képzési ismeretek révén a hallgatók fejlesztése abban, hogy képessé váljanak másokat gyógyító és építő módon segíteni és vezetni, csapatokat irányítani, valamint feladatokat, projekteket, intézményeket menedzselni.
 1. 7.2.A képzés során elsajátítandó tudáselemek (Tudás)

A képzés három fő ismeretcsoport köré koncentrálódik. A főbb ismeretkörök a következők:

 • Önismeret és kommunikáció
 • Korszerű vezetési modellek, módszerek és technikák
 • Vezetői készségek és képességek fejlesztése
 1. 7.3.A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek (Képesség)

A tanterv felépítése során arra törekedtünk, hogy a képzésben résztvevők szakmai-, módszer-, társas- és személyes kompetenciái egyaránt tudjanak fejlődni, és azok mérhetővé váljanak. A kompetencia központú képzés során a tantervet úgy építjük fel, hogy kiemelt fókusszal jelenjen meg a tréning módszerű, intenzív készségfejlesztés.

 1. 7.4.Személyes és társas kompetenciák fejlesztése során célunk, hogy fejlődjön a hallgató (Attitűd)
 • Proaktivitása, felelősségvállalása
 • Jövőképalkotása, céltudatossága
 • Konfliktusmegoldó készsége
 • Stressztűrő-képessége, mentális egészsége
 • Kommunikációs- és empátiás készsége
 • Önállósága
 • Megbízhatósága
 • Szervezőkészsége, közösségépítési készsége
 • Emberközpontú vezetési és motivációs készsége
 • Visszacsatolási készsége
 • Kapcsolatfenntartó és kapcsolatteremtő képessége
 • Bizalomépítési, szinergikus együttműködése
 • A közösség iránti alázata és képessége mások elfogadására
 1. 7.5.Autonómia és felelősség

A szakmai kompetencia fejlesztésénél célunk, hogy a hallgató ismerje meg

 • A személyiségmodelleket és alkalmazását gyakorlati környezetben
 • Az önszervezés alkalmazási lehetőségeit
 • A szervezeti magatartás főbb trendjeit
 • A főbb vezetéselméleti és -gyakorlati ismereteket, alkalmazásokat
 • A humánerőforrás menedzsment funkciókat és gyakorlati alkalmazásukat
 • A coaching elméletét és gyakorlatát
 • Az üzleti kommunikációs technikákat
 • A közösségépítés módszereit, technikáit
 • A keresztény alapelvek alkalmazását a vezetői gyakorlatban

Módszer kompetenciák fejlesztésénél célunk, hogy fejlődjön a hallgató

 • Általános tanulóképessége és emlékező képessége
 • Helyzetfelismerő képessége
 • Információgyűjtési és rendszerezési képessége
 • Kreativitása, ötletgazdasága, lényeglátása
 • Logikus gondolkodása
 • Komplex, átfogó gondolkodásmódja
 • Problémaelemző és feltáró képessége
 • Rendszerben való gondolkodása
 • Tervező, okfeltáró képessége
 • Döntés-előkészítő képessége, felelős döntéshozatala
 1. 7.6.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak / képesek:

 • A szakképzettség és az elsajátított tudás birtokában vezetői feladatok ellátására.
 • Az általuk vezetett szervezetekben, csoportokban (vállalkozások, civil szervezetek, egyházi közösségek) foglalkoztatott emberekkel (alkalmazottak, munkatársak, önkéntesek) egyetértésben hatékonyan, empatikusan, motiválóan vezetni.
 • Munkahelyükön, szolgálatukban konstruktívan állni a problémákhoz, konfliktusokhoz, azokat úgy kezelni, hogy a megoldással mindenki azonosulni tudjon.
 • A különböző személyiségtípusokkal való eredményesebb együttműködésre.
 • A testbeszéd, metakommunikáció jeleinek a felismerésére, hatékony kezelésére.
 1. 8.A szakképzettség szempontjából meghatározó főbb ismeretkörök és az ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Önismeret és kommunikáció                                                 15 kredit

Korszerű vezetési modellek, módszerek és technikák          15 kredit

Vezetői készségek és képességek fejlesztése                        20 kredit

 1. 9.A szakdolgozat kreditértéke:10 kredit